Historia Klubu – Kalendarium

28 czerwca 1972 r.

Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego dr Jerzy Krupka podpisuje komunikat zarządu o utworzeniu klubu kolekcjonera. Treść komunikatu ukazała się w numerze 13 (1324) Łowca Polskiego.
Czytam w nim m.in.: W gromadzeniu i zabezpieczaniu eksponatów wielką rolę odgrywa kolekcjonerstwo indywidualne. Dlatego też ZG PZŁ postanowił utworzyć przy Muzeum Łowieckim w Warszawie Klub Kolekcjonera, który skupiać będzie zbieraczy wszelkich przedmiotów związanych z łowiectwem, a więc starodruków, książek, czasopism, fotografii, dokumentów, broni białej i palnej, medali i odznak, akcesoriów myśliwskich, grafiki, ekslibrisów, karykatury, trofeów, znaczków pocztowych, opracowań historycznych, bibliograficznych, monograficznych itp.
Umożliwienie zbieraczom wzajemnych kontaktów ułatwi kompletowanie zbiorów, a jednocześnie pozwoli na zinwentaryzowanie cenniejszych zabytków kultury łowieckiej, uratowanych z kataklizmów wojennych.
W celu zorientowania się w liczbie kandydatów chętnych do pracy w organizowanym klubie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń z podaniem nazwiska, imienia, adresu, kierunku zainteresowań, rodzaju i wielkości posiadanych zbiorów.

Na sali obrad. Przemawia Ignacy Stachowiak

26 października 1972 r.

Roman Wyganowski, Zbigniew Fiedler
Roman Wyganowski,     Zbigniew Fiedler

Zebranie organizacyjne kandydatów do klubu kolekcjonera. Wybrano zarząd w składzie: Roman Wygnanowski – przewodniczący, Zbigniew Fiedler – zastępca przewodniczącego, Witold Grzesiewicz – sekretarz, Ryszard Herbowicz, Witold Sikorski – członkowie. Uchwalono Tymczasowe Zasady Działalności Klubu Kolekcjonera przy Muzeum Łowieckim w Warszawie (Biuletyn KKiKŁ nr 11, s.7-9). Zebraniu towarzyszyła wystawa kolekcjonerska ze zbiorów Eugeniusza Przeździeckiego.

Zebranie założycielskie klubu
Od lewej: E. Przeździecki, W. Sikorski. R. Wyganowski / fot. Witold Kuliński
Od lewej: E. Przeździecki, W. Sikorski. R. Wyganowski

7-24 czerwca 1974 r.

I Ogólnopolska Wystawa Klubowa „Łowiectwo w kolekcjonerstwie”, prezentująca zbiory 18 kolekcjonerów: Ryszarda Cabaja, Władysława Czarnowskiego, Witolda Grzesiewicza, Ryszarda Hejbowicza, Stanisława Hoppego, Bogdana Katamaya, Jerzego Kehla, Wiesława Kuszkowskiego, Zbigniewa Leweckiego, Mariana Libionki, Anny Łąckiej, Aleksandra Malinowa, Kazimierza Piekarskiego, Eugeniusza Przeździeckiego, Klemensa Raczka, Witolda Sikorskiego, Romana Wygnanowskiego, Zdzisława Zychowicza. Wystawę zwiedziło ok. 1500 osób, cieszyła się ona dużym zainteresowaniem i zebrała bardzo pochlebne opinie. Wydano katalog wystawy.

29 marca 1976 r.

Jerzy Kehl
Jerzy Kehl

II Walne Zebranie Klubu. Przewodniczącym został Jerzy Kehl, a wiceprzewodniczącymi Roman Wygnanowski i Witold Sikorski. Członkami Witold Grzesiewicz i Zbigniew Fiedler. Powołano sekcje: kolekcjonerską, historyczną, plastyków amatorów, fotograficzno-klubową. Po dyskusji zaakceptowano zmiany w obowiązującym tymczasowym regulaminie i przyjęto znowelizowany regulamin klubu, którego nieliczne zapisy, zwłaszcza przynależności do klubu kolekcjonerów niebędących członkami PZŁ, długo kontestowały władze związku.

1978 – 1991 r.

Przerwa w działalności klubu, jako organizacji, spowodowana m.in. kontrowersjami regulaminowymi. Odeszli z klubu wybitni kolekcjonerzy.

10 lipca 1980 r.

Zatwierdzenie przez ZG PZŁ Regulaminu Klubu Kolekcjonera. Klub w tym czasie formalnie nie funkcjonował. Niektórzy kolekcjonerzy przejawiali aktywność indywidualną. Byli nimi m.in.: Wiesław Kuszkowski, Józef Brzeziński, Zbigniew Lewecki, Zbigniew Fiedler, Marek Markowski i Witold Sikorski.

3-9 czerwca 1983 r.

Wystawa „Świadkowie sześćdziesięciolecia” zorganizowana w Muzeum Łowiectwa w Łazienkach, firmowania przez klub kolekcjonera. Wystawiali: Witold Sikorski, Klemens Raczak, Zbigniew Fiedler.

12 października 1991 r.

W oparciu o wniosek złożony przez Witolda Sikorskiego – przewodniczącego Komisji Etyki Tradycji i Zwyczajów Łowieckich i zatwierdzony przez przewodniczącego ZG PZŁ Jacka Tomaszewskiego – powstał tymczasowy zespół ds. reaktywowania klubu w składzie: Witold Sikorski, Zbigniew Lewecki i Wiesław Kuszkowski, o czym poinformował Łowiec Polski (nr 9/91 r.). Zebranie organizacyjno – informacyjne, dotyczące wznowienia działalności klubu połączone z wystawą „Spotkanie ze św. Hubertem”, ze zbiorów W. Sikorskiego, odbyło się 12.10.1991 r. z udziałem 25 kolekcjonerów. Na zebraniu dyskutowano nad zmianą niektórych zapisów regulaminowych.

23 kwietnia 1994 r.

Nadzwyczajne walne zebranie członków. Klubowi nadano nazwę: Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, przewodniczącym zarządu klubu wybrano Witolda Sikorskiego. W skład zarządu weszli: Zdzisław Dobromirski, Zdzisław Lewecki, Mateusz Krupiński, Tomasz Kędziora, Krzysztof Mielnikiewicz, Zbigniew Krych, Józef Wyganowski, Sławomir Zeniuk. W zebraniu uczestniczyli Wacław Przybylski – wiceprezes NRŁ i Joanna Leśniak – opiekun klubu z ramienia ZG PZŁ. Zapadła decyzja o wydawaniu biuletynu klubowego i ustanowieniu oznaki klubowej.

Od prawej: K. Mielnikiewicz, M. Krupiński, Z. Dobromiski, J. Leśniak, W .Sikorski

Od prawej: R. Cabaj, T. Wajda, J. Ulfik, Z. Krych, Mazik, K. Piekarski

3 listopada 1994 r.

Ukazał się pierwszy numer biuletynu Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, opracowany przez Krzysztofa Mielnikiewicza, Witolda Sikorskiego i Zbigniewa Leweckiego, przy współpracy graficznej Wandy i Wiesław Siennickich. Biuletyn składany był z tekstów pisanych na maszynie, później na komputerze, z ozdobników i zdjęć, następnie powielany w ZG PZŁ w nakładzie ok. 250 egzemplarzy.

11 stycznia 1995 r.

Posiedzenie zarządu klubu. Zatwierdzono m.in. oznakę Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej projektu Mateusza Krupińskiego.

22 kwietnia 1995 r.

Ihk12 Ogólnokrajowa Giełda Kolekcjonerska w Warszawie. Wzięło w niej udział ok. 80 uczestników, w tym 40 członków klubu. (Pierwsze giełdy opisane zostały w 11 numerze biuletynu klubowego).

I Ogólnopolska Giełda Klubowa
I Ogólnopolska Giełda Klubowa

10 września 1995 r.

W Poznaniu odbyła się skromna druga Ogólnokrajowa Giełda Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. Wszyscy wystawcy otrzymali dyplomy uczestnictwa. Uczestnicy spotkania zwiedzili Muzeum Łowiectwa w Uzarzewie, gdzie Zbigniew Lewecki wystawiał interesującą kolekcje szkła artystycznego i użytkowego.

Uczestnicy giełdy w Uzarzewie
Uczestnicy giełdy w Uzarzewie

7 października 1995 r.

W Warszawie odbyła się III Ogólnokrajowa Giełda Kolekcjonerska z udziałem 25 uczestników.

17 stycznia 1996 r.

Posiedzenie zarządu klubu: zatwierdzono regulamin Oznaki i Odznaki Honorowej KKiKŁ, opublikowany w 5. numerze biuletynu z 1996 r. Podjęto prace nad powołaniem oddziałów klubu.

20-21 kwietnia 1996 r.

W Lublińcu odbyła się udana IV Ogólnokrajowa Giełda Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ z udziałem przewodniczącego ZG PZŁ Jacka Tomaszewskiego. Bohdan Jasiewicz i Kazimierz Piekarski uatrakcyjnili spotkanie wystawami swych prac fotograficznych i malarskich.

Otwarcie giełdy w Lublińcu
Otwarcie giełdy w Lublińcu
Uczestnicy spotkania w Lublińcu
Uczestnicy spotkania w Lublińcu

8 czerwca 1996 r.

V Ogólnokrajowa Giełda Klubu Kolekcjonera w Poznaniu z udziałem około 9 wystawców i 30 uczestników.

4 września 1996 r.

Zarząd Główny zatwierdził Regulamin KKiKŁ PZŁ, który wszedł w życie 1.10.1996 roku (patrz biuletyn, nr 8 z 1996 r.).

7 września 1996 r.

Beznazwy-2Walne zebranie poświęcone sprawom organizacyjnym. Zapoznano kolekcjonerów z regulaminem klubowym, na mocy którego powołano 8 oddziałów regionalnych.
Oddziałami kierowali starsi oddziałów (w nawiasach podano liczbę członków założycieli i nazwiska starczych oddziałów): Częstochowa (14, Zdzisław Mazik), Gdańsk (19, Andrzej Lipka), Katowice (17, Leszek Krawczyk), Kraków (12, Jerzy Mikołajczyk), Ostrołęka (10, Lech Łukaszek), Poznań (29, Zbigniew Lewecki), Warszawa (32, Mateusz Krupiński), Wrocław (12, Gustaw Ćwikła).
Walne zebranie wybrało nowy zarząd w składzie: Zbigniew Krych – przewodniczący, Witold Sikorski – wiceprzewodniczący, Krzysztof Mielnikiewicz – wiceprzewodniczący, Leszek Krawczyk – skarbnik, Andrzej Głowacki – sekretarz oraz Zbigniew Lewecki, Andrzej Lipka, Jerzy Mikołajczyk, Marian Lendzioszek – zastępcy członków. Zebraniu towarzyszyła VI Ogólnokrajowa Giełda Kolekcjonerska.

VI giełdę klubową otwiera Wacław Przybylski - wiceprezes NRŁ
VI giełdę klubową otwiera Wacław Przybylski – wiceprezes NRŁ, członek Honorowy KKiKŁ

28 stycznia 1997 r.

Posiedzenie zarządu, na którym zaproponowano nowy podział terytorialny klubu. Przypisano okręgi łowieckie do oddziałów regionalnych. Wyodrębniono z oddziału krakowskiego oddział rzeszowski a jego organizacji podjął się Zdzisław Ziobrowski – łowczy okręgowy, pełniący funkcje starszego oddziału do 22.01.1998 r., tj. do dnia wyboru przez walne zgromadzenie na to stanowisko Janusza Możdżana. Pozostałe oddziały pozostały bez zmian.

Posiedzenie zarządu klubu 28 stycznia 1997 r.
Posiedzenie zarządu klubu 28 stycznia 1997 r.

5 kwietnia 1997 r.

VII Ogólnokrajowa Giełda Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ odbyła się w Sali Kolumnowej Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu z udziałem prezesa WRŁ w Katowicach Jana Suchorończaka. Udział w niej wzięło ok. 60 kolekcjonerów i ponad 70 zwiedzających.

Otwarcie giełdy w Bytomiu
Otwarcie giełdy w Bytomiu

18-19 października 1997 r.

Beznazwy-2Dwudziestopięciolecie KKiKŁ. Uroczystość odbyła się na Zamku w Gniewie. Program imprezy obejmował m.in. VIII Ogólnopolską Giełdę Kolekcjonerską, która spełniła oczekiwania uczestników z uwagi na atrakcyjną ofertę i udział licznych wystawców, urozmaiconą koncertem zespołu reprezentacyjnego muzyki myśliwskiej pod batutą M. Leśniczaka oraz zespołu dziecięcego „Burczybas”.
W stanicy myśliwskiej „Brody” odbyła się druga cześć uroczystości, podczas której zasłużonych kolekcjonerów uhonorowano centralnymi i regionalnymi odznaczeniami łowieckimi. Klub wydał medal jubileuszowy autorstwa Mateusza Krupińskiego.

Uczestnicy jubileuszu
Uczestnicy jubileuszu

Beznazwy-2

17 lutego 1998 r.

Powstanie Oddziału Opolskiego KKiKŁ – 8 członków założycieli. Starszym Oddziału został Henryk Michałowski.

Marzec/kwiecień 1998 r.

Biuletyn KKiKŁ zmienił format i nazwę. Powołano redakcje w składzie: Krzysztof Mielnikiewicz, Witold Sikorski, Leszek Krawczyk. Czasopismo klubowe pod nazwą Kultura Łowiecka w zmieniającej się szacie graficznej i formacie ukazuję się regularnie do chwili obecnej.

9 maja 1998 r.

Walne Zebranie KKiKŁ i IX Ogólnopolska Giełda Klubowa w Warszawie. Wybrano nowy zarząd w składzie: Marian Lendzioszek – prezes, A. Lipka – wiceprezes, Józef Wyganowski – sekretarz, Andrzej Głowacki – skarbnik, Ryszard Cabaj, Krzysztof Mielnikiewicz, Jerzy Mikołajczyk, Janusz Możdżan. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Zdzisław Mazik. Członkostwo honorowe klubu nadano: Witoldowi Sikorskiemu, Kazimierzowi Piekarskiemu, Ryszardowi Cabajowi, Zbigniewowi Leweckiemu – członkom założycielom klubu.

22 czerwca 1998 r.

Posiedzenie zarządu klubu z udziałem starszych oddziałów, Joanny Leśniak – przedstawicielki ZG PZŁ i Wojciecha Cieplaka red. naczelnego Łowca Polskiego. Zmieniono skład zespołu redakcyjnego Kultury Łowieckiej: Krzysztofa Mielnikiewicza powołano na redaktora naczelnego. W skład redakcji weszli Witold Sikorski i Andrzej Głowacki. Omówiono organizacje wystawy z okazji siedemdziesięciopięciolecia PZŁ. Skreślono z ewidencji oddział ostrołęcki KKiKŁ.

Uczestnicy posiedzenia zarządu
Uczestnicy posiedzenia zarządu

2-9 listopada 1998 r.

hk31Wystawa Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej z okazji 75-lecia PZŁ, będąca elementem centralnych obchodów jubileuszowych. W otwarciu wzięli udział członkowie najwyższych władz łowieckich z prezesem NRŁ Ireneuszem Michasiem, przewodniczącym ZG PZŁ Lechem Blochem oraz członkami NRŁ Wacławem Przybylskim, Julianem Blujem i Michałem Rutkowskim. W imieniu klubu przemawiał prezes Marian Lendzioszek. Wystawa odniosła wielki sukces, obszerną relację z jej otwarcia nadała TVP. Eksponaty wystawiali: Józef Brzeziński, Ryszard Cabaj, Anna Chełmiecka, Izabela i Wojciech Czubryńscy, Grzegorz Dzik, Bogdan Jasiewicz, Zdzisław Korzekwa, Zbigniew Lewecki, Izabela Malec, Zdzisław Mazik, Marek Szczepan Markowski, Krzysztof Mielnikiewicz, Józef Marek Mistal, Tomasz Motyl, Marian Norenberg, Kazimierz Piekarski, Andrzej Praszkiewicz, Wojciech Raków, Witold Sikorski, Przemysław Słupiński, Jerzy Wyganowski, Józef Wyganowski, Benedykt Żyto, Centrum Myśliwskie Zamek Gniew, Galeria Elite w Warszawie, Towarzystwo Myśliwych w Rzeszowie. Kustoszem wystawy był Mateusz Krupiński, który wykonał odznakę pamiątkową. Wydano także folder okolicznościowy wystawy.

Inauguracja wystawy

7 listopada 1998 r.

Nadzwyczajne Walne Zebranie KKIKŁ w Warszawie. Uchwalono statut opracowany przez Mariana Lendzioszka, Krzysztofa Mielnikiewicza i Józefa Wyganowskiego. Odbyła się X Ogólnopolska Giełda Kolekcjonerska.

Nadzwyczajne Walne Zebranie uchwalające statut klubu
Nadzwyczajne Walne Zebranie uchwalające statut klubu

17 kwietnia 1999 r.hk37

Walne Zebranie KKiKŁ w Łazach, połączone z otwarciem wystawy „Kultura Łowiecka Ziemie Zagłębiowskiej” zorganizowane przez oddział regionalny w Katowicach.  XI Ogólnopolska Giełda Kolekcjonerska.

Od lewej: A. Głowacki, R. Cichocki, A. Lipka, R. Cabaj
Od lewej: A. Głowacki, R. Cichocki, A. Lipka, R. Cabaj

20 kwietnia 1999 r.

Uchwała Zarządu Głównego PZŁ w sprawie zatwierdzenia Statutu Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ.

26 lipca 1999 r.

Powstanie Oddziału Toruńskiego KKiKŁ PZŁ – 7 członków założycieli. Prezesem oddziału został Waldemar Kisielewicz.

24-25 września 1999 r.

Ogólnopolskie spotkanie kolekcjonerskie w Borze k. Rzeszowa zorganizowane przez oddział rzeszowski. Spotkaniu towarzyszyła giełda i wystawa kolekcjonerska z udziałem 11 wystawców indywidualnych i dwóch zbiorowych (najstarsze koła łowieckie w Polsce: Towarzystwo Myśliwych w Rzeszowie i KŁ Diana w Łańcucie). Członkowie oddziału rzeszowskiego oraz zaproszenie goście otrzymali oznaki oddziału rzeszowskiego klubu oraz pamiątkowe dyplomy.

hk39

8-10 października 1999 r.

Ogólnopolskie jesienne spotkanie kolekcjonerskie „Łowiectwo w sztuce wczoraj, dziś, jutro” zorganizowane przez oddział wrocławski klubu. Imprezie towarzyszyła XII giełda klubowa.

14 kwietnia 2000 r.

Powstanie Oddziału Gorzowskiego KKiKŁ – 8 członków założycieli. Prezesem oddziału został Mieczysław Protasowicki.

18 kwietnia 2000 r.

Z oddziału Gdańskiego KKiKŁ wyodrębnił się Oddział Kociewski KKiKŁ – 6 członków założycieli. Prezesem wybrano Romana Preisinga.

29 kwietnia 2000 r.

XIII Giełda Klubowa i Walne Zebranie KKiKŁ w Warszawie. Wybrano zarząd w składzie: M. Krupiński – prezes, Z. Korzekwa – skarbnik, J. Możdżan – sekretarz, G. Ćwikła i M. Filipczyk – członkowie. M. Lendzioszek został przewodniczącym komisji rewizyjnej. Członkostwo honorowe klubu otrzymali: Wacław Przybylski, Zdzisław Dobromirski i Wiesław Kuszkowski.

29 kwietnia 2000 r.

Redaktorem naczelnym czasopisma klubowego Kultura Łowiecka, po rezygnacji K. Mielnikiewicza, zostaje Stanisław Andrzej Dąbrowski. W skład weszli: Witold Sikorski, Andrzej Głowacki, Bohdan Jasiewicz.

3 czerwca 2001 r.

Walne Zebranie KKiKŁ w Ciechocinku. Uczestnicy zebrania brali udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Myśliwskiej połączonym z VI Ogólnopolskim Konkursem Sygnalistów Myśliwskich „O róg Wojskiego”. Odbyła się niewielka giełda klubowa – pięciu oferentów. Wręczono subskrybentom medal pamiątkowy autorstwa Mateusza Krupińskiego wydany z okazji zbliżającej się rocznicy trzydziestolecia śmierci Włodzimierza Korsaka.

hk40

6-5 lipca 2001 r.

Dni Borów Tucholskich. Giełdę Klubową odwiedził prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.Beznazwy-2

13-15 października 2001 r.

Udział przedstawicieli 8 oddziałów klubu w II kresowym Festiwalu Łowieckim w Leżajsku. Klub zorganizował wystawę łowiecką, w której eksponaty wystawiali: Kazimierz Piekarski, Stanisław Skrzypiński, Izabela i Wojciech Czubryńscy, Andrzej Lipka, Zdzisław Korzekwa, Tomasz Cichy, Anna i Zbigniew Korzeniowscy, Dariusz Wróbel, Przemysław Słupiński, Gustaw Ćwikła, Andrzej Głowacki, Szymon Wylegała.

11-13 lipca 2002 r.

hk42Jubileuszowe obchody trzydziestolecia KKiKŁ na zamku w Gniewie. W programie uroczystości przewidziano msze św. hubertowską celebrowaną przez kapelana Gracjana Nagierskiego, wystawy „Pasje życia” Bohdana Jasiewicza i kolekcjonerską pokazującą dorobek członków klubu zorganizowaną pod kierunkiem Gustawa Ćwikły. W otwarciu obchodów jubileuszowych uczestniczyli Ireneusz Michaś – prezes NRŁ, Jan Zarębski – marszałek województwa pomorskiego, Stanisław Kochanowski – wicewojewoda pomorski, Marek Górski – prezes ORŁ w Gdańsku oraz przedstawiciele LP, samorządów miejskich i gminnych. Klub wydał medal jubileuszowy autorstwa Matusza Krupińskiego i oznakę wykonaną przez Zbigniewa Korzeniowskiego.

Medal z okazji 30-lecia klubu
Medal z okazji 30-lecia klubu
Msza na zamku w Gniewie z okazji Jubileuszu Klubu
Msza na zamku w Gniewie z okazji Jubileuszu Klubu
M. Krupiński obiera list gratulacyjny od dyrektora RDŁP w Gdańsku
Prezes M. Krupiński obiera list gratulacyjny od dyrektora RDŁP w Gdańsku

5 kwietnia 2003 r.

Zebranie założycielskie Oddziału KKiKŁ w Poznaniu. Prezesem wybrano Krzysztofa Kadleca.

14-16 listopada 2003 r.

Izabela Malec i Andrzej Grabarczyk
W pawilonie KKiKŁ

Ekspozycja KKiKŁ PZŁ pt. „Rękodzieło artystyczne i piśmiennictwo” zainaugurowała cyklicznie organizowanie wystaw na targach Hubertus Expo w Warszawie. Od 2004 roku wystawy te organizuje oddział warszawski klubu.

3 kwietnia 2004 r.

Walne Zebranie KKiKŁ w Warszawie. Wybrano zarząd w składzie: M. Lendzioszek – prezes, M. Krupiński i M. Filipczyk – wiceprezesi, M. Stańczykowski – skarbnik, Z. Korzekwa – sekretarz i G. Ćwikła.

23 października 2004 r.

Katowice. Zebranie zarządu z udziałem prezesów oddziałów. Omówiono organizację najbliższego Walnego Zebrania KKiKŁ w Ciechocinku.

Zebranie zarządu poszerzone o prezesów oddziałów klubu
Zebranie zarządu poszerzone o prezesów oddziałów klubu

28 stycznia 2005 r.

Zebranie założycielskie Oddziału Legnickiego KKiKŁ PZŁ. Prezesem oddziału został Marian Stachów.

17-18 czerwca 2005 r.

Ciechocinek. Walne Zebranie KKiKŁ PZŁ. Wybrano zarząd i KR w składzie: M. Lendzioszek – prezes, L. Semaniuk – I wiceprezes, R. Badowski – II wiceprezes, B. Bauer – sekretarz, M. Stańczykowski – skarbnik, B. Jasiewicz – przew. komisji rewizyjnej.

czerwiec 2005 r.

Powstanie oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej w Olkuszu. Prezesem został Jerzy Janik.

15 lipca 2005 r.

Powołanie oddziału Kujawsko – Pomorskiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Prezesem został Roman Gawłowski. Zlikwidowano oddział toruński klubu.

22 lipca 2006 r.

Andrzej Łepkowski
Andrzej Łepkowski

Na walnym zebraniu w Warszawie uchwalono, że wskutek przekroczenia liczby 300 członków klubu, kolejne zgromadzenia będą miały formą Krajowych Zjazd Delegatów. Podjęto uchwałę o fundacji sztandaru klubu. Członkostwo honorowe klubu nadano Andrzejowi Łepkowskiemu.

1-3 czerwca 2007

Ciechocinek, Włocławek. Program trzydniowego pobytu delegatów i osób towarzyszących obejmował: I Krajowy Zjazd Delegatów, giełdę kolekcjonerską, mszę hubertowską, w trakcie której poświęcono sztandar klubowy, zwiedzanie galerii myśliwskiej Romana Gawłowskiego, wręczenie odznaczeń członkom klubu, konferencje kolekcjonerską z wykładem Konrada Oleszczuka i biesiadę myśliwską.

Beznazwy-2

hk51

31 maja 2008 r.

II Krajowy Zjazd Delegatów KKiKŁ PZŁ poprzedzony spotkaniem z nestorem polskich myśliwych 101 letnim Arkadym Brzezickim. Znowelizowano statut klubu. Powołano na redaktora naczelnego Kultury Łowieckiej Krzysztofa Mielnikiewicza. W skład redakcji weszli Andrzej Głowacki i Krzysztof J. Szpetkowski. Rozwiązanie Oddziałów Regionalnych Klubu w Opolu i we Wrocławiu.

Delegaci oddziału gorzowskiego wręczają upominek stuletniemu Arkademu Brzezickiemu
Delegaci oddziału gorzowskiego wręczają upominek Jubilatowi Arkademu Brzezickiemu

4 lipca 2009 r.

III Krajowy Zjazd Delegatów KKiKŁ w Warszawie. Powołano zespół ds. organizacji wystawy z okazji czterdziestolecia KKiKŁ PZŁ, przypadającego w 2012 roku. Znowelizowano statut klubu. Do wystawy i obchodów jubileuszowych w 2012 roku nie doszło.

23 grudnia 2009 r.

ZG PZŁ uchwałą nr 57/2009 zatwierdził jednolity tekst statutu KKiKŁ PZŁ.

17 lutego 2010 r.

Zebranie założycielskie oddziału KKiKŁ PZŁ w Słońsku z udziałem 7 członków. Prezesem został Mirosław Więckowski.

19 czerwca 2010 r.

IV Krajowy Zjazd Delegatów KKiKŁ w Warszawie. Wybrano zarząd klubu w składzie: Marian Lendzioszek – prezes, Roman Badowski i Bartosz Ścierzyński – wiceprezesi, Roman Budzyński – sekretarz, Marian Stachów – skarbnik. Przewodniczącym KR został Krzysztof J. Szpetowski. W skład zarządu weszli Krzysztof Mielnikiewicz – red. naczelny biuletynu Kultura Łowiecka i Roman Gawłowski – red. naczelny strony internetowej. Członkostwo honorowe klubu nadano: Alfredowi Hałasie, Stanisławowi A. Dąbrowskiemu, Leszkowi Semaniukowi i Zdzisławowi Ziobrowskiemu.

18 marca 2011 r.

Zebranie założycielskie oddziału KKiKŁ w Kielcach. Prezesem oddziału został Marek Libera.

14 grudnia 2011 r.

Zebranie założycielskie Oddziału KKiKŁ Województwa Lubelskiego. Prezesem oddziału został Andrzej Albigowski.

12 czerwca 2011 r.

V Krajowy Zjazd Delegatów KKiKŁ w Niepołomicach. Zjazd nadał członkostwo honorowe Marianowi Lendzioszkowi i Markowi P. Krzemieniowi. Wręczono akty powołania nowym oddziałom klubu w Słońsku, Lublinie i w Kielcach. Ustanowiono dwustopniowy (srebrny i złoty) medal „Za zasługi dla KKiKŁ PZŁ”. W następnym roku odstąpiono od medalu dwustopniowego, pozostał jednostopniowy. Z funkcji skarbnika zrezygnował Marian Stachów, a z przew. komisji rewizyjnej Krzysztof J. Szpetkowski. Na ich miejsce powołano Andrzeja Głowackiego i Marka Zuskiego.

Delegaci z oddziału rzeszowskiego
Delegaci z oddziału rzeszowskiego

17 maja 2012 r.

Zebrania Założycielskie Galicyjskiego Oddziału KKiKŁ PZŁ z siedzibą w Lanckoronie. Prezesem oddziału został Bogdan Kowalcze.

26 maja 2012 r.

VI Krajowy Zjazd Delegatów. Wybrano zarząd w składzie: Marek Stańczykowski – prezes, Marek Filipczyk i Stanisław Koleśnik – wiceprezeski, Marek Zuski – skarbnik i Marek Libera – sekretarz. W skład zarządu weszli Krzysztof Mielnikiewicz i Roman Gawłowski. Przewodniczącym KR został Krzysztof J. Szpetkowski. Zjazd na wniosek Andrzeja Mularczyka zaakceptował zorganizowanie w Kwidzynie, w maju 2013 roku spóźnionych obchodów 40-lecia klubu. Członkostwo honorowe klubu nadano Krzysztofowi Mielnikiewiczowi, Janowi Bieńkowskiemu i Zygmuntowi Łabędzkiemu.

6 czerwca 2012 r.

Zebranie założycielskie Wrocławsko – Opolskiego Oddziału KKiKŁ PZŁ z siedzibą we Wrocławiu. Prezesem oddziału został Tomasz Grzesiak.

17-19 maja 2013 r.

Kwidzyn. VII Krajowy Zjazd Delegatów Klubu połączony z opóźnionymi obchodami czterdziestolecia KKiKŁ PZŁ. W programie trzydniowego spotkania delegatów i osób towarzyszących przewidziano: giełdę kolekcjonerską, mszę hubertowską, wystawę dorobku kolekcjonerskiego członków klubu, biesiadę myśliwską, zwiedzanie zabytków kultury łowieckiej.
W celu upamiętnienia jubileuszu wydano: specjalny numer „Kultury Łowieckiej”, katalog wystawy, oznakę i medal okolicznościowy, datownik i dwie kartki pocztowe oraz znaczek personalizowany.

Kartka pocztowa, znaczek personalizowany i datownik okolicznościowy
Kartka pocztowa, znaczek personalizowany i datownik okolicznościowy

Tekst: Krzysztof Mielnikiewicz (Biuletyn KKiKŁ nr 67-68, s. 4-29)

30 maja 2013 r.

Zebranie założycielskie oddziału augustowskiego KKiKŁ PZŁ obejmującego swoim zasięgiem tereny Puszczy Augustowskiej i jej okolic. Na inauguracyjnym Walnym Zebraniu wybrano zarząd w składzie: Artur Mołodziejko – prezes i sekretarz, Stanisław Anuszkiewicz – wiceprezes, Wojciech Szostak – skarbnik, Bogusław Klukowski i Mariusz Kaftański – członkowie.

3 listopada 2013 r.

Powołano Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej z siedzibą w Zamościu. Podczas zebrania założycielskiego wybrano zarząd w składzie: Tomasz Sak – prezes, Zdzisław Sawicki – sekretarz, Janusz Siek – skarbnik.

7 czerwca 2014 r.

VIII Krajowy Zjazd Delegatów KKiKŁ PZŁ w Warszawie. Oprócz procedur statutowych związanych z dorocznym Zjazdem Delegatów ważnym momentem był akcent związany z dwudziestoleciem istnienia biuletynu Kultura Łowiecka. Redaktor naczelny Krzysztof Mielnikiewicz w kilku zdaniach przypomniał genezę powstania pisma, a następnie wręczył członkom redakcji i jej obecnym i byłym współpracownikom pamiątkowe dyplomy i jubileuszowe, numerowane plakiety. W uznaniu „dorobku i zasług dla polskiej kultury łowieckiej” Kapituła Zakonu Orderu Złotego Jelenia przyznała kwartalnikowi prestiżowy medal Poloniae Culturae Venationis Bene Merenti (Polskiej Kulturze Dobrze Zasłużony), który Krzysztofowi Mielnikiewiczowi wręczyli: Alfred Hałasa, Marek P. Krzemień i Antoni Papież.

hk60

13 czerwca 2015 r.

IX Krajowy Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Delegatów Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ odbył się w Lanckoronie. Obrady poprzedził akt wręczenia klubowi „Złomu”. Ceremonii dekoracji sztandaru najwyższym odznaczeniem związkowym dokonał Alfred Hałasa – Członek Honorowy PZŁ. Po przyjęciu przez delegatów sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej z działalności za rok 2014/15, udzielono absolutorium członkom zarządu, zatwierdzono budżet oraz przeprowadzono wybory do zarządu i komisji rewizyjnej na kadencję 2015 – 2020. W skład zarządu weszli: Marek Stańczykowski – prezes, Bogdan Kowalcze i Leszek Szewczyk – wiceprezesi, Marak Zuski – skarbnik i Wacław Gosztyła – sekretarz. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Jerzy Błyszczuk a członkami Roman Badowski i Józef Ulfik. Zjazd nadał tytuł Członka Honorowego Klubu Zbigniewowi Krychowi i Leszkowi Krawczykowi.

Uczestnicy IX Krajowego Zjazdu Delegatów KKiKŁ w Lanckoronie
Uczestnicy IX Krajowego Zjazdu Delegatów KKiKŁ w Lanckoronie

9 października 2015 r.

Podczas posiedzenia Zarządu KKiKŁ PZŁ w Spale powołano Janusza Sieka na redaktora naczelnego Biuletynu „Kultura Łowiecka” a Wacława Gosztyłę na redaktora strony internetowej KKiKŁ. Powołano również nowy skład zespołu Redakcyjnego „Kultury Łowieckiej” w którego skład weszli Tomasz Sak – zastępca redaktora naczelnego, Sławomir Olszyński – redaktor techniczny i Liliana Keller – fotoreporter.

hk6315 marca 2016 r.

Zebranie założycielskie Tarnowskiego Oddziału Regionalnego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. Na inauguracyjnym zebraniu, które odbyło się w Muzeum Przyrodniczym im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach wybrano zarząd w składzie: Prezes – Włodzimierz Grzebieniowski, Sekretarz – Adam Durbas,

Skarbnik – Jan Ćwik.

Tarnowski

18-20 marca 2016 r.

XIII Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji Hubertus Expo 2016 w Warszawie. Stoisko Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ i wystawę Klubową „Prawodawstwo Łowieckie” przygotowaną przez Kol. Leszka Szewczyka odwiedzili Minister Środowiska Jan Szyszko i Łowczy Krajowy dr Lech Bloch.

Hubertus

 15 maja 2016 r.

      Ścinawa – uroczystości nadania i poświęcenie sztandaru Oddziału Regionalnego im. kpt Józefa Wł. Kobylańskiego w Legnicy.

Zaproszenie 2016-04-05

10-12 czerwca 2016 r.

Zwierzyniec – program trzydniowego pobytu delegatów i osób towarzyszących obejmował: wycieczkę do Zamościa, otwarcie wystawy „Głuszec – symbol Zamojskiej Organizacji Łowieckiej”, X Jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów, zwiedzanie stałej ekspozycji „W krainie jodły, buka i tarpana” oraz spacer na Bukową Górę w Zwierzyńcu, mszę  hubertowską, odsłonięcie pomnika wieńczącego ogólnopolską akcję „Głuszec z naszych łusek”, giełdę kolekcjonerską i biesiady myśliwskie.

IMG_5567

20 września 2016 r.

W skansenie w Ochli w salce edukacyjno-przyrodniczej im. B. Kostkiewicza             13 myśliwych, członków PZŁ złożyło deklaracje woli utworzenia Oddziału Zielonogórskiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. Tym samym powstał 21 oddział regionalny.

_dsc0277

15 października 2016 r.

W Sejmie RP zorganizowano wystawę łowiecką, która towarzyszyła Międzynarodowej Konferencji „Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si”. Jej organizatorami byli Minister Środowiska prof. Jan Szyszko oraz prefekt Kongregacji Nauki Wiary ks. kardynał Gerhard Mueller. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wystawa, którą przygotowali Leszek Szewczyk i Bogdan Kowalcze cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, zwiedzający mogli podziwiać bezcenne eksponaty prezentujące bogactwo sztuki łowieckiej.

111

3-4 listopada 2016 r.

Sejm RP – kolejna wystawa prezentująca przede wszystkim zbiory Leszka Szewczyka i Bogdana Kowalcze poświęcona była patronom myśliwych. W specjalnie zaprojektowanym pawilonie pośród kilkuset eksponatów, które pokazano były: „Konstytucja zakonu Św. Huberta” z 1760 roku, plakat zapraszający na obchody Św. Huberta organizowane w oflagu Dorsten 3 XI 1941 roku, wyjątkowe, olbrzymich rozmiarów, obrazy naszych patronów nie malowane, lecz wysadzane bursztynem, brązowe figurki, srebrne naczynie, medale, czasopisma książki i dokumenty. Otwarcie wystawy dokonał Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa Poseł Edward Siarka.

2

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×