Historia Klubu – Kalendarium

8 czerwca 1972 r.

Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego dr Jerzy Krupka podpisuje komunikat zarządu o utworzeniu klubu kolekcjonera. Treść komunikatu ukazała się w numerze 13 (1324) Łowca Polskiego.
Czytam w nim m.in.: W gromadzeniu i zabezpieczaniu eksponatów wielką rolę odgrywa kolekcjonerstwo indywidualne. Dlatego też ZG PZŁ postanowił utworzyć przy Muzeum Łowieckim w Warszawie Klub Kolekcjonera, który skupiać będzie zbieraczy wszelkich przedmiotów związanych z łowiectwem, a więc starodruków, książek, czasopism, fotografii, dokumentów, broni białej i palnej, medali i odznak, akcesoriów myśliwskich, grafiki, ekslibrisów, karykatury, trofeów, znaczków pocztowych, opracowań historycznych, bibliograficznych, monograficznych itp.
Umożliwienie zbieraczom wzajemnych kontaktów ułatwi kompletowanie zbiorów, a jednocześnie pozwoli na zinwentaryzowanie cenniejszych zabytków kultury łowieckiej, uratowanych z kataklizmów wojennych.
W celu zorientowania się w liczbie kandydatów chętnych do pracy w organizowanym klubie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń z podaniem nazwiska, imienia, adresu, kierunku zainteresowań, rodzaju i wielkości posiadanych zbiorów.

Na sali obrad. Przemawia Ignacy Stachowiak

26 października 1972 r.

Roman Wyganowski, Zbigniew Fiedler
Roman Wyganowski,     Zbigniew Fiedler

Zebranie organizacyjne kandydatów do klubu kolekcjonera. Wybrano zarząd w składzie: Roman Wygnanowski – przewodniczący, Zbigniew Fiedler – zastępca przewodniczącego, Witold Grzesiewicz – sekretarz, Ryszard Herbowicz, Witold Sikorski – członkowie. Uchwalono Tymczasowe Zasady Działalności Klubu Kolekcjonera przy Muzeum Łowieckim w Warszawie (Biuletyn KKiKŁ nr 11, s.7-9). Zebraniu towarzyszyła wystawa kolekcjonerska ze zbiorów Eugeniusza Przeździeckiego.

Zebranie założycielskie klubu
Od lewej: E. Przeździecki, W. Sikorski. R. Wyganowski / fot. Witold Kuliński
Od lewej: E. Przeździecki, W. Sikorski. R. Wyganowski

7-24 czerwca 1974 r.

I Ogólnopolska Wystawa Klubowa „Łowiectwo w kolekcjonerstwie”, prezentująca zbiory 18 kolekcjonerów: Ryszarda Cabaja, Władysława Czarnowskiego, Witolda Grzesiewicza, Ryszarda Hejbowicza, Stanisława Hoppego, Bogdana Katamaya, Jerzego Kehla, Wiesława Kuszkowskiego, Zbigniewa Leweckiego, Mariana Libionki, Anny Łąckiej, Aleksandra Malinowa, Kazimierza Piekarskiego, Eugeniusza Przeździeckiego, Klemensa Raczka, Witolda Sikorskiego, Romana Wygnanowskiego, Zdzisława Zychowicza. Wystawę zwiedziło ok. 1500 osób, cieszyła się ona dużym zainteresowaniem i zebrała bardzo pochlebne opinie. Wydano katalog wystawy.

29 marca 1976 r.

Jerzy Kehl
Jerzy Kehl

II Walne Zebranie Klubu. Przewodniczącym został Jerzy Kehl, a wiceprzewodniczącymi Roman Wygnanowski i Witold Sikorski. Członkami Witold Grzesiewicz i Zbigniew Fiedler. Powołano sekcje: kolekcjonerską, historyczną, plastyków amatorów, fotograficzno-klubową. Po dyskusji zaakceptowano zmiany w obowiązującym tymczasowym regulaminie i przyjęto znowelizowany regulamin klubu, którego nieliczne zapisy, zwłaszcza przynależności do klubu kolekcjonerów niebędących członkami PZŁ, długo kontestowały władze związku.

1978 – 1991 r.

Przerwa w działalności klubu, jako organizacji, spowodowana m.in. kontrowersjami regulaminowymi. Odeszli z klubu wybitni kolekcjonerzy.

10 lipca 1980 r.

Zatwierdzenie przez ZG PZŁ Regulaminu Klubu Kolekcjonera. Klub w tym czasie formalnie nie funkcjonował. Niektórzy kolekcjonerzy przejawiali aktywność indywidualną. Byli nimi m.in.: Wiesław Kuszkowski, Józef Brzeziński, Zbigniew Lewecki, Zbigniew Fiedler, Marek Markowski i Witold Sikorski.

3-9 czerwca 1983 r.

Wystawa „Świadkowie sześćdziesięciolecia” zorganizowana w Muzeum Łowiectwa w Łazienkach, firmowania przez klub kolekcjonera. Wystawiali: Witold Sikorski, Klemens Raczak, Zbigniew Fiedler.

12 października 1991 r.

W oparciu o wniosek złożony przez Witolda Sikorskiego – przewodniczącego Komisji Etyki Tradycji i Zwyczajów Łowieckich i zatwierdzony przez przewodniczącego ZG PZŁ Jacka Tomaszewskiego – powstał tymczasowy zespół ds. reaktywowania klubu w składzie: Witold Sikorski, Zbigniew Lewecki i Wiesław Kuszkowski, o czym poinformował Łowiec Polski (nr 9/91 r.). Zebranie organizacyjno – informacyjne, dotyczące wznowienia działalności klubu połączone z wystawą „Spotkanie ze św. Hubertem”, ze zbiorów W. Sikorskiego, odbyło się 12.10.1991 r. z udziałem 25 kolekcjonerów. Na zebraniu dyskutowano nad zmianą niektórych zapisów regulaminowych.

23 kwietnia 1994 r.

Nadzwyczajne walne zebranie członków. Klubowi nadano nazwę: Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, przewodniczącym zarządu klubu wybrano Witolda Sikorskiego. W skład zarządu weszli: Zdzisław Dobromirski, Zdzisław Lewecki, Mateusz Krupiński, Tomasz Kędziora, Krzysztof Mielnikiewicz, Zbigniew Krych, Józef Wyganowski, Sławomir Zeniuk. W zebraniu uczestniczyli Wacław Przybylski – wiceprezes NRŁ i Joanna Leśniak – opiekun klubu z ramienia ZG PZŁ. Zapadła decyzja o wydawaniu biuletynu klubowego i ustanowieniu oznaki klubowej.

Od prawej: K. Mielnikiewicz, M. Krupiński, Z. Dobromiski, J. Leśniak, W .Sikorski

Od prawej: R. Cabaj, T. Wajda, J. Ulfik, Z. Krych, Mazik, K. Piekarski

3 listopada 1994 r.

Ukazał się pierwszy numer biuletynu Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, opracowany przez Krzysztofa Mielnikiewicza, Witolda Sikorskiego i Zbigniewa Leweckiego, przy współpracy graficznej Wandy i Wiesław Siennickich. Biuletyn składany był z tekstów pisanych na maszynie, później na komputerze, z ozdobników i zdjęć, następnie powielany w ZG PZŁ w nakładzie ok. 250 egzemplarzy.

11 stycznia 1995 r.

Posiedzenie zarządu klubu. Zatwierdzono m.in. oznakę Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej projektu Mateusza Krupińskiego.

22 kwietnia 1995 r.

Ihk12 Ogólnokrajowa Giełda Kolekcjonerska w Warszawie. Wzięło w niej udział ok. 80 uczestników, w tym 40 członków klubu. (Pierwsze giełdy opisane zostały w 11 numerze biuletynu klubowego).

I Ogólnopolska Giełda Klubowa
I Ogólnopolska Giełda Klubowa

10 września 1995 r.

W Poznaniu odbyła się skromna druga Ogólnokrajowa Giełda Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. Wszyscy wystawcy otrzymali dyplomy uczestnictwa. Uczestnicy spotkania zwiedzili Muzeum Łowiectwa w Uzarzewie, gdzie Zbigniew Lewecki wystawiał interesującą kolekcje szkła artystycznego i użytkowego.

Uczestnicy giełdy w Uzarzewie
Uczestnicy giełdy w Uzarzewie

7 października 1995 r.

W Warszawie odbyła się III Ogólnokrajowa Giełda Kolekcjonerska z udziałem 25 uczestników.

17 stycznia 1996 r.

Posiedzenie zarządu klubu: zatwierdzono regulamin Oznaki i Odznaki Honorowej KKiKŁ, opublikowany w 5. numerze biuletynu z 1996 r. Podjęto prace nad powołaniem oddziałów klubu.

20-21 kwietnia 1996 r.

W Lublińcu odbyła się udana IV Ogólnokrajowa Giełda Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ z udziałem przewodniczącego ZG PZŁ Jacka Tomaszewskiego. Bohdan Jasiewicz i Kazimierz Piekarski uatrakcyjnili spotkanie wystawami swych prac fotograficznych i malarskich.

Otwarcie giełdy w Lublińcu
Otwarcie giełdy w Lublińcu
Uczestnicy spotkania w Lublińcu
Uczestnicy spotkania w Lublińcu

8 czerwca 1996 r.

V Ogólnokrajowa Giełda Klubu Kolekcjonera w Poznaniu z udziałem około 9 wystawców i 30 uczestników.

4 września 1996 r.

Zarząd Główny zatwierdził Regulamin KKiKŁ PZŁ, który wszedł w życie 1.10.1996 roku (patrz biuletyn, nr 8 z 1996 r.).

7 września 1996 r.

Beznazwy-2Walne zebranie poświęcone sprawom organizacyjnym. Zapoznano kolekcjonerów z regulaminem klubowym, na mocy którego powołano 8 oddziałów regionalnych.
Oddziałami kierowali starsi oddziałów (w nawiasach podano liczbę członków założycieli i nazwiska starczych oddziałów): Częstochowa (14, Zdzisław Mazik), Gdańsk (19, Andrzej Lipka), Katowice (17, Leszek Krawczyk), Kraków (12, Jerzy Mikołajczyk), Ostrołęka (10, Lech Łukaszek), Poznań (29, Zbigniew Lewecki), Warszawa (32, Mateusz Krupiński), Wrocław (12, Gustaw Ćwikła).
Walne zebranie wybrało nowy zarząd w składzie: Zbigniew Krych – przewodniczący, Witold Sikorski – wiceprzewodniczący, Krzysztof Mielnikiewicz – wiceprzewodniczący, Leszek Krawczyk – skarbnik, Andrzej Głowacki – sekretarz oraz Zbigniew Lewecki, Andrzej Lipka, Jerzy Mikołajczyk, Marian Lendzioszek – zastępcy członków. Zebraniu towarzyszyła VI Ogólnokrajowa Giełda Kolekcjonerska.

VI giełdę klubową otwiera Wacław Przybylski - wiceprezes NRŁ
VI giełdę klubową otwiera Wacław Przybylski – wiceprezes NRŁ, członek Honorowy KKiKŁ

28 stycznia 1997 r.

Posiedzenie zarządu, na którym zaproponowano nowy podział terytorialny klubu. Przypisano okręgi łowieckie do oddziałów regionalnych. Wyodrębniono z oddziału krakowskiego oddział rzeszowski a jego organizacji podjął się Zdzisław Ziobrowski – łowczy okręgowy, pełniący funkcje starszego oddziału do 22.01.1998 r., tj. do dnia wyboru przez walne zgromadzenie na to stanowisko Janusza Możdżana. Pozostałe oddziały pozostały bez zmian.

Posiedzenie zarządu klubu 28 stycznia 1997 r.
Posiedzenie zarządu klubu 28 stycznia 1997 r.

5 kwietnia 1997 r.

VII Ogólnokrajowa Giełda Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ odbyła się w Sali Kolumnowej Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu z udziałem prezesa WRŁ w Katowicach Jana Suchorończaka. Udział w niej wzięło ok. 60 kolekcjonerów i ponad 70 zwiedzających.

Otwarcie giełdy w Bytomiu
Otwarcie giełdy w Bytomiu

18-19 października 1997 r.

Beznazwy-2Dwudziestopięciolecie KKiKŁ. Uroczystość odbyła się na Zamku w Gniewie. Program imprezy obejmował m.in. VIII Ogólnopolską Giełdę Kolekcjonerską, która spełniła oczekiwania uczestników z uwagi na atrakcyjną ofertę i udział licznych wystawców, urozmaiconą koncertem zespołu reprezentacyjnego muzyki myśliwskiej pod batutą M. Leśniczaka oraz zespołu dziecięcego „Burczybas”.
W stanicy myśliwskiej „Brody” odbyła się druga cześć uroczystości, podczas której zasłużonych kolekcjonerów uhonorowano centralnymi i regionalnymi odznaczeniami łowieckimi. Klub wydał medal jubileuszowy autorstwa Mateusza Krupińskiego.

Uczestnicy jubileuszu
Uczestnicy jubileuszu

Beznazwy-2

17 lutego 1998 r.

Powstanie Oddziału Opolskiego KKiKŁ – 8 członków założycieli. Starszym Oddziału został Henryk Michałowski.

Marzec/kwiecień 1998 r.

Biuletyn KKiKŁ zmienił format i nazwę. Powołano redakcje w składzie: Krzysztof Mielnikiewicz, Witold Sikorski, Leszek Krawczyk. Czasopismo klubowe pod nazwą Kultura Łowiecka w zmieniającej się szacie graficznej i formacie ukazuję się regularnie do chwili obecnej.

9 maja 1998 r.

Walne Zebranie KKiKŁ i IX Ogólnopolska Giełda Klubowa w Warszawie. Wybrano nowy zarząd w składzie: Marian Lendzioszek – prezes, A. Lipka – wiceprezes, Józef Wyganowski – sekretarz, Andrzej Głowacki – skarbnik, Ryszard Cabaj, Krzysztof Mielnikiewicz, Jerzy Mikołajczyk, Janusz Możdżan. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Zdzisław Mazik. Członkostwo honorowe klubu nadano: Witoldowi Sikorskiemu, Kazimierzowi Piekarskiemu, Ryszardowi Cabajowi, Zbigniewowi Leweckiemu – członkom założycielom klubu.

22 czerwca 1998 r.

Posiedzenie zarządu klubu z udziałem starszych oddziałów, Joanny Leśniak – przedstawicielki ZG PZŁ i Wojciecha Cieplaka red. naczelnego Łowca Polskiego. Zmieniono skład zespołu redakcyjnego Kultury Łowieckiej: Krzysztofa Mielnikiewicza powołano na redaktora naczelnego. W skład redakcji weszli Witold Sikorski i Andrzej Głowacki. Omówiono organizacje wystawy z okazji siedemdziesięciopięciolecia PZŁ. Skreślono z ewidencji oddział ostrołęcki KKiKŁ.

Uczestnicy posiedzenia zarządu
Uczestnicy posiedzenia zarządu

2-9 listopada 1998 r.

hk31Wystawa Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej z okazji 75-lecia PZŁ, będąca elementem centralnych obchodów jubileuszowych. W otwarciu wzięli udział członkowie najwyższych władz łowieckich z prezesem NRŁ Ireneuszem Michasiem, przewodniczącym ZG PZŁ Lechem Blochem oraz członkami NRŁ Wacławem Przybylskim, Julianem Blujem i Michałem Rutkowskim. W imieniu klubu przemawiał prezes Marian Lendzioszek. Wystawa odniosła wielki sukces, obszerną relację z jej otwarcia nadała TVP. Eksponaty wystawiali: Józef Brzeziński, Ryszard Cabaj, Anna Chełmiecka, Izabela i Wojciech Czubryńscy, Grzegorz Dzik, Bogdan Jasiewicz, Zdzisław Korzekwa, Zbigniew Lewecki, Izabela Malec, Zdzisław Mazik, Marek Szczepan Markowski, Krzysztof Mielnikiewicz, Józef Marek Mistal, Tomasz Motyl, Marian Norenberg, Kazimierz Piekarski, Andrzej Praszkiewicz, Wojciech Raków, Witold Sikorski, Przemysław Słupiński, Jerzy Wyganowski, Józef Wyganowski, Benedykt Żyto, Centrum Myśliwskie Zamek Gniew, Galeria Elite w Warszawie, Towarzystwo Myśliwych w Rzeszowie. Kustoszem wystawy był Mateusz Krupiński, który wykonał odznakę pamiątkową. Wydano także folder okolicznościowy wystawy.

Inauguracja wystawy

7 listopada 1998 r.

Nadzwyczajne Walne Zebranie KKIKŁ w Warszawie. Uchwalono statut opracowany przez Mariana Lendzioszka, Krzysztofa Mielnikiewicza i Józefa Wyganowskiego. Odbyła się X Ogólnopolska Giełda Kolekcjonerska.

Nadzwyczajne Walne Zebranie uchwalające statut klubu
Nadzwyczajne Walne Zebranie uchwalające statut klubu

17 kwietnia 1999 r.hk37

Walne Zebranie KKiKŁ w Łazach, połączone z otwarciem wystawy „Kultura Łowiecka Ziemie Zagłębiowskiej” zorganizowane przez oddział regionalny w Katowicach.  XI Ogólnopolska Giełda Kolekcjonerska.

Od lewej: A. Głowacki, R. Cichocki, A. Lipka, R. Cabaj
Od lewej: A. Głowacki, R. Cichocki, A. Lipka, R. Cabaj

20 kwietnia 1999 r.

Uchwała Zarządu Głównego PZŁ w sprawie zatwierdzenia Statutu Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ.

26 lipca 1999 r.

Powstanie Oddziału Toruńskiego KKiKŁ PZŁ – 7 członków założycieli. Prezesem oddziału został Waldemar Kisielewicz.

24-25 września 1999 r.

Ogólnopolskie spotkanie kolekcjonerskie w Borze k. Rzeszowa zorganizowane przez oddział rzeszowski. Spotkaniu towarzyszyła giełda i wystawa kolekcjonerska z udziałem 11 wystawców indywidualnych i dwóch zbiorowych (najstarsze koła łowieckie w Polsce: Towarzystwo Myśliwych w Rzeszowie i KŁ Diana w Łańcucie). Członkowie oddziału rzeszowskiego oraz zaproszenie goście otrzymali oznaki oddziału rzeszowskiego klubu oraz pamiątkowe dyplomy.

hk39

8-10 października 1999 r.

Ogólnopolskie jesienne spotkanie kolekcjonerskie „Łowiectwo w sztuce wczoraj, dziś, jutro” zorganizowane przez oddział wrocławski klubu. Imprezie towarzyszyła XII giełda klubowa.

14 kwietnia 2000 r.

Powstanie Oddziału Gorzowskiego KKiKŁ – 8 członków założycieli. Prezesem oddziału został Mieczysław Protasowicki.

18 kwietnia 2000 r.

Z oddziału Gdańskiego KKiKŁ wyodrębnił się Oddział Kociewski KKiKŁ – 6 członków założycieli. Prezesem wybrano Romana Preisinga.

29 kwietnia 2000 r.

XIII Giełda Klubowa i Walne Zebranie KKiKŁ w Warszawie. Wybrano zarząd w składzie: M. Krupiński – prezes, Z. Korzekwa – skarbnik, J. Możdżan – sekretarz, G. Ćwikła i M. Filipczyk – członkowie. M. Lendzioszek został przewodniczącym komisji rewizyjnej. Członkostwo honorowe klubu otrzymali: Wacław Przybylski, Zdzisław Dobromirski i Wiesław Kuszkowski.

29 kwietnia 2000 r.

Redaktorem naczelnym czasopisma klubowego Kultura Łowiecka, po rezygnacji K. Mielnikiewicza, zostaje Stanisław Andrzej Dąbrowski. W skład weszli: Witold Sikorski, Andrzej Głowacki, Bohdan Jasiewicz.

3 czerwca 2001 r.

Walne Zebranie KKiKŁ w Ciechocinku. Uczestnicy zebrania brali udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Myśliwskiej połączonym z VI Ogólnopolskim Konkursem Sygnalistów Myśliwskich „O róg Wojskiego”. Odbyła się niewielka giełda klubowa – pięciu oferentów. Wręczono subskrybentom medal pamiątkowy autorstwa Mateusza Krupińskiego wydany z okazji zbliżającej się rocznicy trzydziestolecia śmierci Włodzimierza Korsaka.

hk40

6-5 lipca 2001 r.

Dni Borów Tucholskich. Giełdę Klubową odwiedził prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.Beznazwy-2

13-15 października 2001 r.

Udział przedstawicieli 8 oddziałów klubu w II kresowym Festiwalu Łowieckim w Leżajsku. Klub zorganizował wystawę łowiecką, w której eksponaty wystawiali: Kazimierz Piekarski, Stanisław Skrzypiński, Izabela i Wojciech Czubryńscy, Andrzej Lipka, Zdzisław Korzekwa, Tomasz Cichy, Anna i Zbigniew Korzeniowscy, Dariusz Wróbel, Przemysław Słupiński, Gustaw Ćwikła, Andrzej Głowacki, Szymon Wylegała.

11-13 lipca 2002 r.

hk42Jubileuszowe obchody trzydziestolecia KKiKŁ na zamku w Gniewie. W programie uroczystości przewidziano msze św. hubertowską celebrowaną przez kapelana Gracjana Nagierskiego, wystawy „Pasje życia” Bohdana Jasiewicza i kolekcjonerską pokazującą dorobek członków klubu zorganizowaną pod kierunkiem Gustawa Ćwikły. W otwarciu obchodów jubileuszowych uczestniczyli Ireneusz Michaś – prezes NRŁ, Jan Zarębski – marszałek województwa pomorskiego, Stanisław Kochanowski – wicewojewoda pomorski, Marek Górski – prezes ORŁ w Gdańsku oraz przedstawiciele LP, samorządów miejskich i gminnych. Klub wydał medal jubileuszowy autorstwa Matusza Krupińskiego i oznakę wykonaną przez Zbigniewa Korzeniowskiego.

Medal z okazji 30-lecia klubu
Medal z okazji 30-lecia klubu
Msza na zamku w Gniewie z okazji Jubileuszu Klubu
Msza na zamku w Gniewie z okazji Jubileuszu Klubu
M. Krupiński obiera list gratulacyjny od dyrektora RDŁP w Gdańsku
Prezes M. Krupiński obiera list gratulacyjny od dyrektora RDŁP w Gdańsku

5 kwietnia 2003 r.

Zebranie założycielskie Oddziału KKiKŁ w Poznaniu. Prezesem wybrano Krzysztofa Kadleca.

14-16 listopada 2003 r.

Izabela Malec i Andrzej Grabarczyk
W pawilonie KKiKŁ

Ekspozycja KKiKŁ PZŁ pt. „Rękodzieło artystyczne i piśmiennictwo” zainaugurowała cyklicznie organizowanie wystaw na targach Hubertus Expo w Warszawie. Od 2004 roku wystawy te organizuje oddział warszawski klubu.

3 kwietnia 2004 r.

Walne Zebranie KKiKŁ w Warszawie. Wybrano zarząd w składzie: M. Lendzioszek – prezes, M. Krupiński i M. Filipczyk – wiceprezesi, M. Stańczykowski – skarbnik, Z. Korzekwa – sekretarz i G. Ćwikła.

23 października 2004 r.

Katowice. Zebranie zarządu z udziałem prezesów oddziałów. Omówiono organizację najbliższego Walnego Zebrania KKiKŁ w Ciechocinku.

Zebranie zarządu poszerzone o prezesów oddziałów klubu
Zebranie zarządu poszerzone o prezesów oddziałów klubu

28 stycznia 2005 r.

Zebranie założycielskie Oddziału Legnickiego KKiKŁ PZŁ. Prezesem oddziału został Marian Stachów.

17-18 czerwca 2005 r.

Ciechocinek. Walne Zebranie KKiKŁ PZŁ. Wybrano zarząd i KR w składzie: M. Lendzioszek – prezes, L. Semaniuk – I wiceprezes, R. Badowski – II wiceprezes, B. Bauer – sekretarz, M. Stańczykowski – skarbnik, B. Jasiewicz – przew. komisji rewizyjnej.

czerwiec 2005 r.

Powstanie oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej w Olkuszu. Prezesem został Jerzy Janik.

15 lipca 2005 r.

Powołanie oddziału Kujawsko – Pomorskiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Prezesem został Roman Gawłowski. Zlikwidowano oddział toruński klubu.

22 lipca 2006 r.

Andrzej Łepkowski
Andrzej Łepkowski

Na walnym zebraniu w Warszawie uchwalono, że wskutek przekroczenia liczby 300 członków klubu, kolejne zgromadzenia będą miały formą Krajowych Zjazd Delegatów. Podjęto uchwałę o fundacji sztandaru klubu. Członkostwo honorowe klubu nadano Andrzejowi Łepkowskiemu.

1-3 czerwca 2007

Ciechocinek, Włocławek. Program trzydniowego pobytu delegatów i osób towarzyszących obejmował: I Krajowy Zjazd Delegatów, giełdę kolekcjonerską, mszę hubertowską, w trakcie której poświęcono sztandar klubowy, zwiedzanie galerii myśliwskiej Romana Gawłowskiego, wręczenie odznaczeń członkom klubu, konferencje kolekcjonerską z wykładem Konrada Oleszczuka i biesiadę myśliwską.

Beznazwy-2

hk51

31 maja 2008 r.

II Krajowy Zjazd Delegatów KKiKŁ PZŁ poprzedzony spotkaniem z nestorem polskich myśliwych 101 letnim Arkadym Brzezickim. Znowelizowano statut klubu. Powołano na redaktora naczelnego Kultury Łowieckiej Krzysztofa Mielnikiewicza. W skład redakcji weszli Andrzej Głowacki i Krzysztof J. Szpetkowski. Rozwiązanie Oddziałów Regionalnych Klubu w Opolu i we Wrocławiu.

Delegaci oddziału gorzowskiego wręczają upominek stuletniemu Arkademu Brzezickiemu
Delegaci oddziału gorzowskiego wręczają upominek Jubilatowi Arkademu Brzezickiemu

4 lipca 2009 r.

III Krajowy Zjazd Delegatów KKiKŁ w Warszawie. Powołano zespół ds. organizacji wystawy z okazji czterdziestolecia KKiKŁ PZŁ, przypadającego w 2012 roku. Znowelizowano statut klubu. Do wystawy i obchodów jubileuszowych w 2012 roku nie doszło.

23 grudnia 2009 r.

ZG PZŁ uchwałą nr 57/2009 zatwierdził jednolity tekst statutu KKiKŁ PZŁ.

17 lutego 2010 r.

Zebranie założycielskie oddziału KKiKŁ PZŁ w Słońsku z udziałem 7 członków. Prezesem został Mirosław Więckowski.

19 czerwca 2010 r.

IV Krajowy Zjazd Delegatów KKiKŁ w Warszawie. Wybrano zarząd klubu w składzie: Marian Lendzioszek – prezes, Roman Badowski i Bartosz Ścierzyński – wiceprezesi, Roman Budzyński – sekretarz, Marian Stachów – skarbnik. Przewodniczącym KR został Krzysztof J. Szpetowski. W skład zarządu weszli Krzysztof Mielnikiewicz – red. naczelny biuletynu Kultura Łowiecka i Roman Gawłowski – red. naczelny strony internetowej. Członkostwo honorowe klubu nadano: Alfredowi Hałasie, Stanisławowi A. Dąbrowskiemu, Leszkowi Semaniukowi i Zdzisławowi Ziobrowskiemu.

18 marca 2011 r.

Zebranie założycielskie oddziału KKiKŁ w Kielcach. Prezesem oddziału został Marek Libera.

14 grudnia 2011 r.

Zebranie założycielskie Oddziału KKiKŁ Województwa Lubelskiego. Prezesem oddziału został Andrzej Albigowski.

12 czerwca 2011 r.

V Krajowy Zjazd Delegatów KKiKŁ w Niepołomicach. Zjazd nadał członkostwo honorowe Marianowi Lendzioszkowi i Markowi P. Krzemieniowi. Wręczono akty powołania nowym oddziałom klubu w Słońsku, Lublinie i w Kielcach. Ustanowiono dwustopniowy (srebrny i złoty) medal „Za zasługi dla KKiKŁ PZŁ”. W następnym roku odstąpiono od medalu dwustopniowego, pozostał jednostopniowy. Z funkcji skarbnika zrezygnował Marian Stachów, a z przew. komisji rewizyjnej Krzysztof J. Szpetkowski. Na ich miejsce powołano Andrzeja Głowackiego i Marka Zuskiego.

Delegaci z oddziału rzeszowskiego
Delegaci z oddziału rzeszowskiego

17 maja 2012 r.

Zebrania Założycielskie Galicyjskiego Oddziału KKiKŁ PZŁ z siedzibą w Lanckoronie. Prezesem oddziału został Bogdan Kowalcze.

26 maja 2012 r.

VI Krajowy Zjazd Delegatów. Wybrano zarząd w składzie: Marek Stańczykowski – prezes, Marek Filipczyk i Stanisław Koleśnik – wiceprezeski, Marek Zuski – skarbnik i Marek Libera – sekretarz. W skład zarządu weszli Krzysztof Mielnikiewicz i Roman Gawłowski. Przewodniczącym KR został Krzysztof J. Szpetkowski. Zjazd na wniosek Andrzeja Mularczyka zaakceptował zorganizowanie w Kwidzynie, w maju 2013 roku spóźnionych obchodów 40-lecia klubu. Członkostwo honorowe klubu nadano Krzysztofowi Mielnikiewiczowi, Janowi Bieńkowskiemu i Zygmuntowi Łabędzkiemu.

6 czerwca 2012 r.

Zebranie założycielskie Wrocławsko – Opolskiego Oddziału KKiKŁ PZŁ z siedzibą we Wrocławiu. Prezesem oddziału został Tomasz Grzesiak.

17-19 maja 2013 r.

Kwidzyn. VII Krajowy Zjazd Delegatów Klubu połączony z opóźnionymi obchodami czterdziestolecia KKiKŁ PZŁ. W programie trzydniowego spotkania delegatów i osób towarzyszących przewidziano: giełdę kolekcjonerską, mszę hubertowską, wystawę dorobku kolekcjonerskiego członków klubu, biesiadę myśliwską, zwiedzanie zabytków kultury łowieckiej.
W celu upamiętnienia jubileuszu wydano: specjalny numer „Kultury Łowieckiej”, katalog wystawy, oznakę i medal okolicznościowy, datownik i dwie kartki pocztowe oraz znaczek personalizowany.

Kartka pocztowa, znaczek personalizowany i datownik okolicznościowy
Kartka pocztowa, znaczek personalizowany i datownik okolicznościowy

Tekst: Krzysztof Mielnikiewicz (Biuletyn KKiKŁ nr 67-68, s. 4-29)

30 maja 2013 r.

Zebranie założycielskie oddziału augustowskiego KKiKŁ PZŁ obejmującego swoim zasięgiem tereny Puszczy Augustowskiej i jej okolic. Na inauguracyjnym Walnym Zebraniu wybrano zarząd w składzie: Artur Mołodziejko – prezes i sekretarz, Stanisław Anuszkiewicz – wiceprezes, Wojciech Szostak – skarbnik, Bogusław Klukowski i Mariusz Kaftański – członkowie.

3 listopada 2013 r.

Powołano Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej z siedzibą w Zamościu. Podczas zebrania założycielskiego wybrano zarząd w składzie: Tomasz Sak – prezes, Zdzisław Sawicki – sekretarz, Janusz Siek – skarbnik.

7 czerwca 2014 r.

VIII Krajowy Zjazd Delegatów KKiKŁ PZŁ w Warszawie. Oprócz procedur statutowych związanych z dorocznym Zjazdem Delegatów ważnym momentem był akcent związany z dwudziestoleciem istnienia biuletynu Kultura Łowiecka. Redaktor naczelny Krzysztof Mielnikiewicz w kilku zdaniach przypomniał genezę powstania pisma, a następnie wręczył członkom redakcji i jej obecnym i byłym współpracownikom pamiątkowe dyplomy i jubileuszowe, numerowane plakiety. W uznaniu „dorobku i zasług dla polskiej kultury łowieckiej” Kapituła Zakonu Orderu Złotego Jelenia przyznała kwartalnikowi prestiżowy medal Poloniae Culturae Venationis Bene Merenti (Polskiej Kulturze Dobrze Zasłużony), który Krzysztofowi Mielnikiewiczowi wręczyli: Alfred Hałasa, Marek P. Krzemień i Antoni Papież.

hk60

13 czerwca 2015 r.

IX Krajowy Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Delegatów Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ odbył się w Lanckoronie. Obrady poprzedził akt wręczenia klubowi „Złomu”. Ceremonii dekoracji sztandaru najwyższym odznaczeniem związkowym dokonał Alfred Hałasa – Członek Honorowy PZŁ. Po przyjęciu przez delegatów sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej z działalności za rok 2014/15, udzielono absolutorium członkom zarządu, zatwierdzono budżet oraz przeprowadzono wybory do zarządu i komisji rewizyjnej na kadencję 2015 – 2020. W skład zarządu weszli: Marek Stańczykowski – prezes, Bogdan Kowalcze i Leszek Szewczyk – wiceprezesi, Marak Zuski – skarbnik i Wacław Gosztyła – sekretarz. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Jerzy Błyszczuk a członkami Roman Badowski i Józef Ulfik. Zjazd nadał tytuł Członka Honorowego Klubu Zbigniewowi Krychowi i Leszkowi Krawczykowi.

Uczestnicy IX Krajowego Zjazdu Delegatów KKiKŁ w Lanckoronie
Uczestnicy IX Krajowego Zjazdu Delegatów KKiKŁ w Lanckoronie

9 października 2015 r.

Podczas posiedzenia Zarządu KKiKŁ PZŁ w Spale powołano Janusza Sieka na redaktora naczelnego Biuletynu „Kultura Łowiecka” a Wacława Gosztyłę na redaktora strony internetowej KKiKŁ. Powołano również nowy skład zespołu Redakcyjnego „Kultury Łowieckiej” w którego skład weszli Tomasz Sak – zastępca redaktora naczelnego, Sławomir Olszyński – redaktor techniczny i Liliana Keller – fotoreporter.

hk6315 marca 2016 r.

Zebranie założycielskie Tarnowskiego Oddziału Regionalnego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. Na inauguracyjnym zebraniu, które odbyło się w Muzeum Przyrodniczym im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach wybrano zarząd w składzie: Prezes – Włodzimierz Grzebieniowski, Sekretarz – Adam Durbas,

Skarbnik – Jan Ćwik.

Tarnowski

18-20 marca 2016 r.

XIII Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji Hubertus Expo 2016 w Warszawie. Stoisko Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ i wystawę Klubową „Prawodawstwo Łowieckie” przygotowaną przez Kol. Leszka Szewczyka odwiedzili Minister Środowiska Jan Szyszko i Łowczy Krajowy dr Lech Bloch.

Hubertus

 15 maja 2016 r.

      Ścinawa – uroczystości nadania i poświęcenie sztandaru Oddziału Regionalnego im. kpt Józefa Wł. Kobylańskiego w Legnicy.

Zaproszenie 2016-04-05

10-12 czerwca 2016 r.

Zwierzyniec – program trzydniowego pobytu delegatów i osób towarzyszących obejmował: wycieczkę do Zamościa, otwarcie wystawy „Głuszec – symbol Zamojskiej Organizacji Łowieckiej”, X Jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów, zwiedzanie stałej ekspozycji „W krainie jodły, buka i tarpana” oraz spacer na Bukową Górę w Zwierzyńcu, mszę  hubertowską, odsłonięcie pomnika wieńczącego ogólnopolską akcję „Głuszec z naszych łusek”, giełdę kolekcjonerską i biesiady myśliwskie.

IMG_5567

20 września 2016 r.

W skansenie w Ochli w salce edukacyjno-przyrodniczej im. B. Kostkiewicza             13 myśliwych, członków PZŁ złożyło deklaracje woli utworzenia Oddziału Zielonogórskiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. Tym samym powstał 21 oddział regionalny.

_dsc0277

15 października 2016 r.

W Sejmie RP zorganizowano wystawę łowiecką, która towarzyszyła Międzynarodowej Konferencji „Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si”. Jej organizatorami byli Minister Środowiska prof. Jan Szyszko oraz prefekt Kongregacji Nauki Wiary ks. kardynał Gerhard Mueller. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wystawa, którą przygotowali Leszek Szewczyk i Bogdan Kowalcze cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, zwiedzający mogli podziwiać bezcenne eksponaty prezentujące bogactwo sztuki łowieckiej.

111

3-4 listopada 2016 r.

Sejm RP – kolejna wystawa prezentująca przede wszystkim zbiory Leszka Szewczyka i Bogdana Kowalcze poświęcona była patronom myśliwych. W specjalnie zaprojektowanym pawilonie pośród kilkuset eksponatów, które pokazano były: „Konstytucja zakonu Św. Huberta” z 1760 roku, plakat zapraszający na obchody Św. Huberta organizowane w oflagu Dorsten 3 XI 1941 roku, wyjątkowe, olbrzymich rozmiarów, obrazy naszych patronów nie malowane, lecz wysadzane bursztynem, brązowe figurki, srebrne naczynie, medale, czasopisma książki i dokumenty. Otwarcie wystawy dokonał Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa Poseł Edward Siarka.

2

V_lecie W-O_PNG

12 stycznia 2017 r.
Oddział Wrocławsko-Opolski Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ obchodził Jubileusz V-lecia powstania oddziału. Uroczystości w Obornikach Śląskich połączono z V Noworocznym Spotkaniem Kolekcjonerskim. W ramach uroczystości zorganizowano wystawę kolekcjonerską oraz wydano okolicznościową odznakę oraz pamiątkowy proporczyk.

V_lecie W-O_1

24-26 marca 2017 r.
W Centrum Targowo – Kongresowym MT Polska w Warszawie odbyły się XIV Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji Hubertus Expo 2017.
Jak co roku w czasie trwania targów członkowie Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego przygotowali bogatą i różnorodną wystawę tematyczną, tym razem dedykowaną i poświęconą naszym Dianom. To pierwsza taka wspólna ekspozycja. W obszernym wspólnym stoisku KKiKŁ PZŁ i Klubu Dian Polskich można było podziwiać eksponaty czołowych kolekcjonerów a także wiele pamiątek Klubu Dian między innymi zdobyte trofea, puchary i pamiątki z zawodów strzeleckich.

IMG_9559

EXPO 2017

21-23 kwietnia 2017 r.
statuetka U stóp wzgórza zamkowego ze średniowiecznymi ruinami zamku Bąkowiec zorganizowano uroczystości jubileuszowe 20-lecia działalności Oddziału Katowicko-Nowosądeckiego. Na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Morsko Plus” przygotowano bogaty, trzy dniowy program, na który złożyły się: doroczne zebranie sprawozdawcze, uroczyste zgromadzenie rocznicowe, okolicznościowa wystawa kolekcjonerska oraz spotkania integracyjne. Z okazji jubileuszu 20 lecia istnienia i działalności oddział wydał kolejne, okazjonalne pamiątki. Są nimi monografia oddziału zatytułowana „Księga Jubileuszowa”, statuetka rocznicowa wykonana w brązie i taka sama odznaka pamiątkowa.

IMG_1906

3 czerwca 2017 r.
W Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie otwarto wystawę „Polskie wystawy iekspozycje łowieckie” przygotowaną przez członków Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego.

2-1024x572

17-18 czerwca 2017 r.
W królewskiej Lanckoronie odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 5-lecia oddziału Galicyjskiego KKiKŁ PZŁ. Rozpoczęto je mszą św. w kościele św. Jana Chrzciciela, w czasie której został poświęcony sztandar Oddziału Galicyjskiego, a prezes Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ Marek Stańczykowski odczytał akt nadania sztandaru  i przekazał sztandar prezesowi Bogdanowi Kowalcze.

sztandar — kopia_tiny

23-25 czerwca 2017 r.
Na terenie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 45-lecia Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ połączone z XI Krajowym Zjazdem Delegatów KKiKŁ PZŁ. Trzydniowy program między innymi obejmował: zwiedzanie Pałacu w Kozłówce, mszę Hubertowską w Kaplicy Pałacowej, otwarcie wystaw zatytułowanych: „45-lecie KKiKŁ PZŁ” oraz „Sokolnictwo”, Klubową Giełdę Kolekcjonerską połączoną z Lubelską Giełdą Staroci a także obrady sprawozdawczego XI Krajowego Zjazdu Delegatów KKiKŁ PZŁ. Zjazd nadał tytuł Członka Honorowego Klubu Antoniemu Papieżowi i Józefowi Wyganowskiemu.

kzd_kozlowka

14 lutego 2018 r.
Inauguracja jubileuszu obchodów 95-lecia Zjednoczonego Łowiectwa miała miejsce w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Wydarzeniem, które rozpoczęło te obchody był wernisaż wystawy pt. ,,Łowiectwo Na Ziemi Zielonogórskiej 1923-2018 ”. Zaprezentowane  na wystawie zbiory pochodziły z kolekcji myśliwskich członków Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ Bogdana Kowalcze i Leszka Szewczyka oraz Romana Badowskiego i Krzysztofa Wnęczaka.

IMG_0392

członkowie KKiKŁ PZŁ uczestniczący w wernisarzu wystawy

6 – 8 kwietnia 2018 r.
Stoisko na XV Targach Myśliwskich „Hubertus Expo” w Warszawie gdzie zaprezentowana została bogata w eksponaty wystawa „Zegary z motywami myśliwskimi” pochodzące ze zbiorów członków KKiKŁ PZŁ Bogdana Kowalcze i Leszka Szewczyka. Wystawa połączona była z bardzo ciekawym stoiskiem wystawowym Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ przygotowanym przez Krzysztofa Kadleca i Janusza Gocalinskiego, oraz członków Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Babrzysko”, działającego przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Poznaniu.

IMG_0767

IMG_0717

15-17 czerwca 2018 r.
W Domu Polonii na zamku w Pułtusku odbył się IV Kongres Kultury Łowieckiej „Łowy i historia”. Pod tym samym tytułem Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ przygotował wystawę, na którą swoich eksponatów użyczyli Bogdan Kowalcze i Leszek Szewczyk. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali Minister Środowiska Henryk Kowalczyk i Łowczy Krajowy Piotr Jenoch. W IV Kongresie uczestniczyło kilkunastu członków klubu.

Bez nazwy-1 IV Kongres Kultury Łowieckiej Pułtusk 15-17 VI 2018

22-24 czerwca 2018 r.
W Hotelu „Łeżeczki” w Łeżeczkach położonym nad brzegiem Jeziora Chrzypskiego odbył się XII Krajowy Zjazd Delegatów KKiKŁ PZŁ. Zjazd wybrał kapitułę medalu klubowego w składzie: Antoni Papież – przewodniczący, Leszek Szewczyk – wiceprzewodniczący, Jerzy Mikołajczyk – sekretarz, Waldemar Smolski, Krzysztof Oleszczuk, Tomasz Grzesiak – członkowie.

XII KZD KKiKŁ PZŁ Łężeczki 22-24 VI 2018oznaka Członka Honorowego Uchwałą zjazdową nowymi Członkami Honorowymi Klubu zostali Wiktor Szukalski, Andrzej Głowacki i Mieczysław Protasowicki. Natomiast uczestniczący w Zjeździe członkowie honorowi: Izabela Malec, Krzysztof Mielnikiewicz, Antoni Papież, Leszek Semaniuk i Andrzej Głowacki otrzymali odznaki pamiątkowe.

KZD _Wagner13_PNG
Z okazji XII KZD wydano między innymi pamiątkowy medal zaprojektowany przez Ryszarda Wagnera.

28 lipca 2018 r.
W Siedliskach Gmina Lubycza Królewska w tamtejszym Muzeum Skamieniałych Drzew odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Roztoczańskiego KKiKŁ PZŁ w Tomaszowie Lubelskim. Wybrano Zarząd Oddziału w składzie: Liliana Keller – prezes, Jerzy Garbacz – sekretarz, Janusz Siek – skarbnik oraz Komisję Rewizyjną Oddziału: Maciej Moryń – przewodniczący, Paweł Durkiewicz i Bogusław Łyszczarz – członkowie.

26-27 września 2018 r.
W siedzibie Zarządu Głównego PZŁ na Nowym Świecie w Warszawie obradował zarząd Klubu. Pierwszego dnia spotkania po omówieniu bieżących spraw związanych z działalnością Klubu długo dyskutowano nad opracowaniem strategii zwiększenia aktywności KKiKŁ PZŁ. Kolejnego dnia w spotkaniu uczestniczyła Koleżanka Beata Sala – opiekun Klubu z ramienia ZG PZŁ, którą zapoznano z aktualną działalnością Klubu a przede wszystkim z wydawaniem i kolportażem Biuletynu „Kultura Łowiecka”, organizacją i udziałem w regionalnych imprezach łowieckich oraz przygotowaniem i prezentacją krajowych wystaw kolekcjonerskich. Natomiast Koleżanka Beata Sala przybliżyła oczekiwania jakie ma Zarząd Główny PZŁ w dalszej współpracy z Klubem. Zaproponowała szereg ciekawych inicjatyw mających na celu promowanie w społeczeństwie szeroko rozumianej kultury łowieckiej.
Część tego spotkania swoją obecnością zaszczycił Łowczy Krajowy Kolega Piotr Jenoch, z, którym omówiono dalszą współpracę Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ z Zarządem Głównym PZŁ.

27 IX 2018 Warszawa

20 października 2018 r.
W 100 lecie Odzyskania Niepodległości i z okazji 95 lecia Polskiego Związku Łowieckiego, w Pułtusku odbyły się uroczystości Ogólnopolskiego Hubertusa 2018. W ramach imprez towarzyszących Ogólnopolskiemu Hubertusowi, na zamku w Pułtusku zorganizowano wystawę „Święty Hubert w kolekcjonerstwie”, przygotowaną przez Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. Otwarcia wystawy dokonali Minister Środowiska Henryk Kowalczyk i Łowczy Krajowy Piotr Jenoch. Wystawa czynna była od 20 października do 4 listopada 2018 roku.

IMG_3325

95_PZŁ2_PNG W przeddzień otwarcia wystawy, w Domu Polonii w Pułtusku służbowo przebywał premier Mateusz Morawiecki. Członkowie Klubu urządzający wystawę zaprosili premiera do jej zwiedzenia. Na pamiątkę tego faktu wręczyli mu plakietkę „95 Lat Zjednoczonego Łowiectwa w Polsce”, wydaną przez Klub. Premier Mateusz Morawiecki pomimo wielu obowiązków, kilkakrotnie przechodząc obok wystawionych eksponatów, pokrótce je obejrzał. Wystawę podsumował krótkim stwierdzeniem: „Bardzo piękna i nieprawdopodobna pasja”.

DSC_0239

7 – 12 listopada 2018 r.
W Sejmie Rzeczpospolitej, z okazji 95 lecia Polskiego Związku Łowieckiego, prezentowana była wystawa „Myśliwi w obronie niepodległości” przygotowana przez Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ przedstawiająca wkład polskich myśliwych w odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali Łowczy Krajowy Piotr Jenoch oraz Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa poseł Edward Siarka.

4

28-29 stycznia 2019 r.
W Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „W służbie ludziom i przyrodzie – działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza myśliwych i leśników”, towarzyszyła wystawa zorganizowana przez Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ z eksponatów użyczonych przez Bogdana Kowalcze, Leszka Szewczyka, Wacława Gosztyłę i Mariana Tatarę.

janów

16 lutego 2019 r.
W Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym gdzie odbywał się XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ przygotował wystawę poświęconą historii statutów dawnych towarzystw i kółek myśliwskich a przede wszystkim uchwalania kolejnych statutów PZŁ.

Bez nazwy-1 15 czerwca 2019 r.
Soczewka koło Płocka – delegaci na XIII KZD KKiKŁ PZŁ przyjęli sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z działalności w 2018 roku, udzielili absolutorium wszystkim członkom zarządu, zatwierdzili budżet klubowy na następny rok i podjęli szereg uchwał zjazdowych. Uchwałą nr 5/2019 Członkostwo Honorowe Klubu otrzymali Krzysztof Kadlec, Jerzy Mikołajczyk i Marek Stańczykowski.

XIII KZD KKiKŁ PZŁ Soczewka 14-16 VI 2019

Medal pamiątkowy XIII KZD KKiKŁ PZŁ upamiętniający postać kpt. Józefa Wł. Kobylańskiego
Medal pamiątkowy XIII KZD KKiKŁ PZŁ upamiętniający postać kpt. Józefa Wł. Kobylańskiego

5 października 2019 r.
Główne obchody Hubertusa Ogólnopolskiego odbyły się  na Rynku Wielkim w Zamościu i rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą Hubertowską w Katedrze Zamojskiej, podczas której  poświęcono i przekazano sztandar Oddziałowi Zamojskiemu im. Alfreda Hałasy Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ.

72196793_417820362271649_8339726775340761088_o Klub Kolekcjonerski_Oddział Zamojski_05

2020 rok
W lutym świat obiegła informacja, że w Chinach w prowincji Wuhan w grudniu 2019 roku wybuchła epidemia nieznanego koronawirusa SARS-CoV-2 zwanego COVID-19. Wirus bardzo szybko się rozprzestrzenia i choruje coraz więcej ludzi i bardzo dużo umiera. Wirus ten rozlał się na cały świat. W Europie praktycznie w każdym państwie odnotowywano coraz więcej zachorowań i coraz więcej zgonów. Polska dość długo była wolna od przypadków stwierdzenia zakażenia wirusem. Pierwszy przypadek zanotowano 4 marca w województwie lubuskim i z dnia na dzień ich przybywało.      13 marca rząd ogłosił stan epidemiczny i wprowadził szereg ograniczeń.  Miedzy innymi zabroniono organizowania zebrań ludzi powyżej 50 osób. Tak więc pandemia Covid-19 zniweczyła plany zorganizowania XIV KZD KKiKŁ PZŁ zaplanowanego na    29-31 maja w Witnicy koło Gorzowa Wielkopolskiego.

29 września 2020 r.
W siedzibie Zarządu Głównego PZŁ doszło do spotkania Łowczego Krajowego Pawła Lisiaka z zarządem Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. W trakcie spotkania omówiono szereg istotnych tematów dotyczących działalności klubu. Między innymi rozmawiano o wydawaniu czasopisma klubowego „Kultura Łowiecka”, o organizowanych przez klub wystawach kolekcjonerskich pokazujących dorobek polskiego łowiectwa. Członkowie zarządu przedstawili plany działalności klubu na najbliższy czas. Bardzo istotnym punktem spotkania było omówienie strategii dalszej współpracy. Łowczy Krajowy przychylił się do większości poruszanych tematów.

29 IX 2020 Warszawa

4 lutego 2021 r.

W Warszawie przy Nowym Świecie odbyło się posiedzenie zarządu Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. W spotkaniu uczestniczył Łowczy Krajowy Paweł Lisiak. Podczas posiedzenia omówiono organizację w 2022 roku Jubileuszu        50-lecia KKiKŁ PZŁ oraz przygotowania do obchodów w 2023 roku 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Uzgodniono współpracę przy tych przedsięwzięciach, a Łowczy Krajowy z ramienia Zarządu Głównego zadeklarował partnerstwo przy jubileuszu klubu.

04.02.2021

20 lutego 2021 r.

Zebranie założycielskie Tarnobrzeskiego Regionalnego Oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. Na inauguracyjnym zebraniu wybrano zarząd w składzie: Prezes – Jarosław Piekarz, Wiceprezes – Tomasz Światowiec, Sekretarz – Dagmara Bartczak-Światowiec i Skarbnik – Dawid Szymański.Nisko 20.02.21

22 września 2021 r. 
Ciężkowice – uroczystości poświęcenia i nadania sztandaru Oddziałowi Tarnowskiemu im. Włodzimierza Tomka Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ.

26 września 2021 r. 

W kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Krynicy-Zdroju podczas Hubertowskiej Mszy Świętej odbyło się poświęcenie i nadanie sztandaru Oddziałowi Katowicko-Nowosądeckiemu KKiKŁ PZŁ. Sztandar poświęcił kapelan nowosądeckich myśliwych ks. dr Marian Chełmecki, a przekazania sztandaru Prezesowi Oddziału Maciejowi Bogdańskiemu dokonał członek Naczelnej Rady Łowieckiej Roman Graj.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×