Statut Klubu

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego, został utworzony w celu integracji osób zainteresowanych gromadzeniem, zabezpieczaniem i propagowaniem wszystkich przejawów kultury łowieckiej. Klub inicjuje i popularyzuje wszelkie formy i dziedziny kolekcjonerstwa z zakresu szeroko pojętego łowiectwa i ochrony środowiska. Członkowie klubu organizują wystawy, ekspozycje, pokazy, giełdy kolekcjonerskie, odczyty, prelekcje i spotkania towarzyskie mające na celu szerzenie wiedzy o kulturze łowieckiej zarówno wśród myśliwych jak i osób, z łowiectwem nie związanych. Klub współpracuje z wszelkiego rodzaju instytucjami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi oraz placówkami muzealnymi w zakresie propagowania walorów kultury i tradycji łowieckich.

STATUT
Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej
Polskiego Związku Łowieckiego

uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu dnia 07 listopada 1998 r.

ze zmianami uchwalonymi przez Krajowe Zjazdy Delegatów w dniu 31 maja 2008 r.,

4 lipca 2009 r. i 24 czerwca 2017 r.

(tekst jednolity zatwierdzony uchwałą nr 6/2018 ZG PZŁ z dnia 8 lutego 2018 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego, zwany dalej  „Klubem”, został utworzony w celu integracji osób zainteresowanych gromadzeniem, zabezpieczaniem i propagowaniem wszystkich przejawów kultury łowieckiej i jest klubem specjalistycznym w rozumieniu § 113 pkt. 15 Statutu PZŁ powołanym do realizacji zadań Zrzeszenia w zakresie pielęgnowania historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa (§ 6 ust.1 pkt. 3 Statutu PZŁ).

§ 2

Klub nie posiada osobowości prawnej.

§ 3

Klub działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej a jego siedzibą jest m.st. Warszawa.

§ 4

Klub prowadzi działalność na podstawie Statutu PZŁ oraz niniejszego Statutu.

§ 5

Klub ma prawo używać własnego godła, sztandaru, fanfary, oznaki, pieczęci i legitymacji oraz ustanawiać odznaczenia i wyróżnienia klubowe.

§ 6

Klub może tworzyć swoje oddziały regionalne na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Statucie.

Rozdział II

Zadania Klubu i sposób ich realizacji

§ 7

Do zadań Klubu należy:

1) inicjowanie i popularyzowanie wszelkich form i dziedzin kolekcjonerstwa z zakresu szeroko pojętego łowiectwa i ochrony środowiska;

2) organizowanie wystaw, ekspozycji, pokazów, giełd kolekcjonerskich, odczytów, prelekcji i spotkań towarzyskich, mających na celu szerzenie wiedzy o kulturze łowieckiej zarówno wśród myśliwych jak i osób z łowiectwem nie związanych;

3) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie propagowania i popularyzowania kultury materialnej i duchowej łowiectwa oraz kolekcjonowania jej przejawów;

4) współpraca z wszelkiego rodzaju instytucjami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi oraz placówkami muzealnymi w zakresie propagowania, przy ich udziale, walorów kultury i tradycji łowieckiej;

5) współpraca z władzami i organami PZŁ wszystkich szczebli oraz kół łowieckich celem służenia im pomocą w działalności na rzecz popularyzacji szeroko pojętej kultury łowieckiej.

§ 8

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkiem Klubu może być każdy kto utożsamia się z celami i formami działania Klubu.

§ 10

1. Klub zrzesza członków rzeczywistych i stowarzyszonych.

2. Członkiem rzeczywistym Klubu może zostać wyłącznie członek PZŁ.

3. Członkiem stowarzyszonym Klubu może zostać każda inna osoba fizyczna lub prawna albo jednostka czy organizacja nie posiadająca osobowości prawnej spełniająca wymogi określone w § 9.

4. Osobom szczególnie zasłużonym dla kultury łowieckiej może zostać nadane członkostwo honorowe Klubu.

§ 11

1. Członek rzeczywisty Klubu ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do organów klubu lub na określoną funkcję;

b) brać czynny udział we wszystkich przejawach działalności Klubu a zwłaszcza organizowanych przez Klub giełdach i imprezach;

c) korzystać z wydawnictw i mienia Klubu;

d) składać wnioski i wyjaśnienia we wszystkich sprawach, które jego dotyczą;

e) nosić oznakę oraz odznaczenia Klubowe, ustanowione na podstawie § 5 Statutu;

2. Członek stowarzyszony korzysta z wszystkich praw członkowskich z wyjątkiem biernego prawa wyborczego (nie może być wybierany do organów Klubu).

3. Członek Klubu może należeć do wielu oddziałów, z których jeden jest jego oddziałem macierzystym.

4. Członek Klubu posiada bierne prawo wyborcze tylko w oddziale macierzystym.

§ 12

Członek Klubu jest obowiązany:

1) dbać o dobre imię Klubu oraz łowiectwa polskiego;

2) przestrzegać zasad statutowych Klubu oraz uchwał i decyzji organów Klubu;

3) realizować zadania Klubu a zwłaszcza uczestniczyć w pracach Klubu;

4) terminowo opłacać składki i inne zobowiązania na rzecz Klubu;

5) godnie reprezentować Klub na zewnątrz.

§ 13

1. Członkostwo Klubu można uzyskać po złożeniu deklaracji, według ustalonego wzoru popartej poręczeniem przynajmniej jednego członka Klubu.

2. Decyzję w sprawie przyznania członkostwa Klubu podejmuje zarząd właściwego oddziału regionalnego. Decyzja odmowna powinna zostać doręczona z uzasadnieniem na piśmie.

3. Decyzja odmowna może zostać zaskarżona do Zarządu Klubu. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja Zarządu Klubu jest ostateczna.

§ 14

1. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku skreślenia z listy członków Klubu.

2. Skreślenie z listy członków Klubu następuje w razie:

a) dobrowolnego wystąpienia z Klubu;

b) śmierci członka;

c) wykluczenia z Klubu.

§ 15

Wykluczenie z Klubu może nastąpić w przypadku:

1) rażącego naruszenia postanowień Statutu Klubu;

2) uporczywego uchylania się od wykonywania uchwał i decyzji władz lub organów Klubu;

3) zalegania ze składkami lub opłatami na rzecz Klubu przez okres dłuższy niż trzy miesiące;

4) prawomocnego skazania przez właściwy sąd powszechny lub sąd łowiecki za wykroczenia łowieckie, bądź inne przestępstwa popełnione z niskich pobudek.

§ 16

1. Decyzję o skreśleniu z listy członków Klubu w tym również o wykluczeniu z Klubu podejmuje zarząd właściwego oddziału regionalnego zwykłą większością głosów. Decyzja o wykluczeniu z Klubu powinna zostać doręczona z uzasadnieniem na piśmie.

2. Decyzja o skreśleniu z listy członków Klubu może zostać zaskarżona do Zarządu Klubu. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja Zarządu Klubu jest ostateczna.

3. Decyzje o skreśleniu z listu członków Klubu w stosunku do członków organów Klubu oraz członków organów oddziałów regionalnych podejmuje Zarząd Klubu. Decyzja taka może zostać zaskarżona do Krajowego Zjazdu Delegatów.

Rozdział IV

Oddziały regionalne

§ 17

1. Oddziały regionalne powołuje Zarząd Klubu na wniosek zebrań założycielskich przeprowadzonych przez grupy inicjatywne członków Klubu, pragnących prowadzić działalność klubową na konkretnym terenie, po zasięgnięciu opinii właściwego terenowo zarządu okręgowego PZŁ.

2. O przynależności określonego terenu do konkretnego oddziału decyduje większość członków mieszkających na tym terenie.

3. Teren działania oddziałów regionalnych nie musi odpowiadać podziałowi administracyjnemu kraju.

4. Członek Klubu ma prawo wyboru oddziału, do którego chciałby należeć.

5. O przyjęciu do oddziału decyduje zarząd tego oddziału.

§ 18

1. Oddział regionalny nie może liczyć mniej niż 5 członków.

2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków oddziału poniżej 5 i utrzymywaniu się tego stanu przez rok, oddział podlega rozwiązaniu.

3. W przypadku rozwiązania oddziału, jego członkowie, chcący należeć do Klubu, powinni w ciągu roku od daty rozwiązania oddziału przenieść się do innego oddziału i opłacić składkę członkowską w terminie określonym przez Statut.

Rozdział V

Organy Klubu, ich zadania i kompetencje

§ 19

1. Krajowymi organami Klubu są:

a) Krajowy Zjazd Delegatów;

b) Zarząd Klubu;

c) Komisja Rewizyjna;

d) Kapituła medalu „Za Zasługi dla Klubu”.

2. Regionalnymi organami Klubu są:

a) zebrania oddziałów regionalnych;

b) Zarząd oddziału Klubu;

c) Komisja Rewizyjna oddziału Klubu.

Krajowy Zjazd Delegatów

§ 20

1. Krajowy Zjazd Delegatów tworzą delegaci wybrani przez zebrania oddziałów regionalnych w stosunku jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę dziesięciu członków oddziału.

2. Delegat może brać udział w Krajowym Zjeździe Delegatów tylko osobiście.

3. W Krajowym Zjeździe Delegatów mają prawo brać udział, z głosem doradczym:

a) członkowie organów Klubu;

b) przedstawiciele naczelnych władz i organów PZŁ oraz zaproszeni goście;

c) członkowie honorowi Klubu.

§ 21

Do wyłącznej kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1) wybór 5 członków Zarządu Klubu oraz 3 członków Komisji Rewizyjnej Klubu;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu;

3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Klubu;

4) uchwalanie preliminarzy budżetowych i ramowych planów działalności Klubu;

5) ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz zasad i terminów ich opłacania, obniżania i umarzania;

6) ustalanie ostatecznych terminów odbywania rocznych zebrań oddziałów regionalnych, ustalanie okresów sprawozdawczości i terminarza składania przez oddziały Zarządowi Klubu wymaganej dokumentacji;

7) ustalanie zasad finansowania działalności oddziałów regionalnych a w szczególności wysokości udziału we wpływach z wpisowego i składek członkowskich, jaka może być pozostawiana w oddziałach regionalnych prowadzących samodzielną gospodarkę finansową;

8) ustanawianie odznaczeń i wyróżnień klubowych oraz uchwalanie regulaminów ich przyznawania;

9) występowanie do ZG PZŁ z propozycjami przyznania członkom Klubu odznaczeń łowieckich;

10) uchwalanie zmian Statutu Klubu;

11) nadawanie członkostwa honorowego Klubu;

12) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;

13) ustalania wzoru godła, sztandaru i oznaki Klubu;

14) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Klubu;

15) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do organizacji społecznych lub gospodarczych;

16) rozpatrywanie i uchwalanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Klubu bądź zleconych przez Naczelną Radę Łowiecką lub Zarząd Główny PZŁ.

§ 22

1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Klubu raz do roku w terminie do 30 czerwca każdego roku.

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może zostać zwołany przez Zarząd Klubu w każdym terminie a powinien zostać zwołany w terminie dwóch miesięcy od wniosku w tej sprawie złożonego przez:

a) Komisję Rewizyjną Klubu;

b) oddziały regionalne grupujące przynajmniej 1/5 członków Klubu;

c) Naczelną Radę Łowiecką lub Zarząd Główny PZŁ.

3. O dacie Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd Klubu zawiadamia delegatów co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem przesyłając proponowany porządek obrad.

4. Uchwały i decyzje Krajowego Zjazdu Delegatów są podejmowane zwykłą większością głosów.

5. Krajowy Zjazd Delegatów jest prawomocny i zdolny do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli uczestniczy w nim ponad połowa delegatów wybranych przez oddziały regionalne.

Zarząd Klubu

§ 23

1. W skład Zarządu Klubu wchodzą:

a) 5 członków Zarządu wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów w tym: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz i skarbnik;

b) powoływani przez Zarząd Klubu redaktorzy naczelni biuletynu „Kultura Łowiecka” i strony internetowej Klubu.

2. Kadencja Zarządu Klubu trwa 5 lat i upływa w roku Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ.

3. Postanowienia ust. 2 nie wykluczają możliwości odwołania Zarządu Klubu lub niektórych jego członków przez Krajowy Zjazd Delegatów przed upływem kadencji oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§ 24

Do zadań Zarządu Klubu należy prowadzenie wszystkich spraw związanych z działalnością Klubu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w niniejszym Statucie do kompetencji innych organów, a w szczególności:

1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz;

2) bieżące kierowanie sprawami Klubu;

3) opracowywanie projektów programów, planów, preliminarzy i uchwał;

4) prowadzenie dokumentacji Klubu w tym listy członków Klubu;

5) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów;

6) uchwalanie programów i planów działalności Klubu;

7) uchwalanie projektów preliminarzy budżetowych;

8) organizowanie wystaw, ekspozycji, pokazów, giełd kolekcjonerskich, prelekcji i spotkań towarzyskich;

9) prowadzenie działalności wydawniczej a w szczególności wydawanie biuletynu „Kultura Łowiecka” i powoływanie członków jego zespołu redakcyjnego;

10) prowadzenie strony internetowej Klubu;

11) tworzenie i rozwiązywanie oddziałów regionalnych;

12) powoływanie, w miarę potrzeb, sekcji zainteresowań oraz komisji i zespołów roboczych;

13) organizacyjny nadzór nad działalnością oddziałów regionalnych;

14) składanie sprawozdań z działalności Klubu na Krajowych Zjazdach Delegatów;

15) ustalanie wzorów pieczęci, deklaracji, legitymacji oraz innych dokumentów oficjalnych Klubu;

16) ustalanie odpłatności za wydawnictwa i świadczenia klubowe;

17) wnioskowanie do Krajowego Zjazdu Delegatów lub Kapituły Medalu „Za Zasługi Dla Klubu” o nadawanie odznaczeń, członkostwa honorowego klubu i o przyznawanie wyróżnień klubowych;

18) zawieranie umów i porozumień dotyczących wykonywania zadań Klubu wspólnie z innymi instytucjami i organizacjami;

19) ustalanie szczegółowych zadań i obowiązków członków Klubu;

20) wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego Statutu.

§ 25

Do składania w imieniu Klubu oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych są upoważnieni dwaj członkowie Zarządu klubu łącznie w tym prezes zarządu lub jeden z jego wiceprezesów.

§ 26

1. Posiedzenia Zarządu Klubu zwołuje prezes Klubu lub upoważniony przez niego wiceprezes.

2. Posiedzenia Zarządu Klubu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 27

W posiedzeniach Zarządu Klubu mogą brać udział:

1) członkowie Komisji Rewizyjnej Klubu;

2) przedstawiciele ZG PZŁ;

3) zaproszeni goście.

Komisja Rewizyjna Klubu

§ 28

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków, którzy wybierają spomiędzy siebie przewodniczącego Komisji;

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat, a odnoszące się do Zarządu postanowienia § 23 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do tej Komisji.

§ 29

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku rewizji kasy oraz kontroli rachunkowości, dokumentacji i gospodarki Klubu;

2) dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej Zarządu Klubu i przedstawianie wniosków;

3) przedstawianie na Walnych Zgromadzeniach sprawozdań ze swojej działalności zawierających w szczególności: wyniki przeprowadzonych kontroli, oceny sprawozdań finansowych i wniosków w sprawie absolutorium dla członków Zarządu;

4) kontrola działalności oddziałów regionalnych.

Zebranie oddziału regionalnego

§ 30

1. Najwyższym organem oddziału regionalnego jest zebranie członków oddziału.

2. Do kompetencji zebrania oddziału regionalnego należy:

a) wybór zarządu oddziału i komisji rewizyjnej oddziału;

b) ustalanie wysokości składek na rzecz oddziału;

c) coroczny wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;

d) uchwalanie planów pracy oddziału;

e) uchwalanie preliminarzy budżetowych oddziału;

f) ustalanie zasad organizacji klubowych imprez regionalnych;

g) przygotowanie i składanie do rozpatrzenia wniosków pod adresem Krajowego Zjazdu Delegatów i Zarządu Klubu, w tym o nadanie członkostwa honorowego klubu i odznaczeń członkom klubu;

h) zatwierdzanie sprawozdań zarządu oddziału oraz udzielanie członkom zarządu oddziału absolutorium;

i) decydowanie o obniżaniu i umarzaniu składek na rzecz oddziału;

j) rozpatrywanie skarg i odwołań od uchwał i decyzji zarządu oddziału z wyjątkiem odwołań w sprawach określonych w § 16 ust. 2 i 3.

3. Zebranie oddziału ma prawo podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim ponad połowa członków oddziału.

4. Zebranie oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.

5. Zebranie zwyczajne oddziału regionalnego zwołuje zarząd oddziału, a w przypadku jego dłuższej bezczynności Zarząd Klubu.

6. Nadzwyczajne zebranie oddziału regionalnego może zostać zwołane przez Zarząd Oddziału w każdym terminie, a powinno być ono zwołane w terminie miesiąca od wniosku w tej sprawie, złożonego przez Komisję Rewizyjną Oddziału, 1/3 członków Oddziału lub Zarząd Klubu. O dacie zebrania regionalnego zarząd oddziału zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem przesyłając proponowany porządek obrad.

7. Uchwały zebrania oddziału mogą być zaskarżane do Zarządu Klubu, którego decyzja jest ostateczna. Odwołania należy wnosić w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o podjęciu uchwały na adres Zarządu Klubu.

Zarząd oddziału regionalnego

§ 31

1. Bieżącą działalnością oddziału regionalnego kieruje zarząd oddziału.

2. Zarząd oddziału regionalnego może składać się z 3-5 członków w tym prezesa, sekretarza i skarbnika.

3. Kadencja zarządu oddziału trwa 5 lat a odnoszące się do Zarządu Klubu postanowienia § 23 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do zarządu oddziału.

4. Do zadań zarządu oddziału należy:

a) kierowanie pracą oddziału;

b) wykonywanie uchwał zebrania oddziału;

c) przyjmowanie i skreślanie członków Klubu;

d) reprezentowanie oddziału na zewnątrz;

e) zwoływanie zebrań oddziału i ich prowadzenie;

f) zbieranie wpisowego, składek członkowskich, innych opłat i obciążeń na rzecz oddziału i Klubu oraz terminowe przekazywanie wpisowego i składek na rzecz Klubu, wg zasad uchwalonych przez Krajowy Zjazd Delegatów – 21 pkt. 5 Statutu.

g) opracowywanie i przedstawianie na zebraniu oddziału projektów planu pracy oddziału i projektu preliminarza budżetowego oddziału;

h) składanie na zebraniu oddziału sprawozdań z działalności oddziału oraz składanie Zarządowi Klubu sprawozdań i innych dokumentów w myśl 21 pkt. 6 Statutu.

i) organizowanie regionalnych wystaw, ekspozycji, giełd, odczytów, prelekcji i spotkań towarzyskich;

j) prowadzenie dokumentacji oddziału według zasad ustalonych przez Zarząd Klubu;

k) współpraca z działającymi na terenie oddziału jednostkami organizacyjnymi PZŁ;

l) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Zarząd Klubu.

Regionalna Komisja Rewizyjna

§ 32

1. W oddziałach uprawnionych do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej zebranie oddziału wybiera regionalną komisję rewizyjną.

2. W skład regionalnej komisji rewizyjnej wchodzi 3 członków, którzy wybierają spomiędzy siebie przewodniczącego;

3. Kadencja regionalnej komisji rewizyjnej trwa 5 lat a odnoszące się do Zarządu Klubu postanowienia § 23 pkt. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do tej komisji;

4. Do zadań regionalnej komisji rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku, rewizji kasy oraz kontroli rachunkowości i dokumentacji oddziału;

b) przeprowadzanie okresowych kontroli i ocen działalności statutowej zarządu oddziału oraz przedstawianie wniosków;

c) przedstawianie na zebraniach oddziałów sprawozdań ze swojej działalności zawierających w szczególności: wyniki przeprowadzonych kontroli, ocenę sprawozdań finansowych i wnioski w sprawie absolutorium dla członków zarządu oddziału.

Rozdział VI

Zasady organizacyjne

§ 33

1. Poza wyjątkami, o których mowa w ust. 2 i 3, organy Klubu podejmują swe uchwały w głosowaniu jawnym.

2. Uchwały w sprawie powołania (wyboru) i odwołania członków organów Klubu, wykluczenia członka z oddziału i nadania członkostwa honorowego klubu podejmowane są w głosowaniu tajnym.

3. Głosowanie tajne powinno być zarządzone, jeżeli wniosek w tej sprawie poprze przynajmniej 1/4 obecnych uprawnionych do głosowania.

4. Uchwały dotyczące nadania członkostwa honorowego Klubu, wykluczenia członka klubu z oddziału lub oddziału z Klubu wymagają większości 2/3 głosów.

5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko ważne głosy oddane za i przeciw.

§ 34

Zasady głosowań, poza przypadkami określonymi w § 33 pkt. 1, 2, 3 i 4 (wybór ciał doradczych, komisji problemowych, komisarzy wystaw, ustanowienie oznaki i odznaczeń Klubu, itp.) określają organy Klubu uprawnione do ich przeprowadzenia.

§ 35

Nie można łączyć funkcji członka zarządu Klubu i członka zarządu oddziału z funkcją członka Komisji Rewizyjnej Klubu i regionalnej komisji rewizyjnej oraz funkcji członka Komisji Rewizyjnej Klubu z funkcją członka regionalnej Komisji Rewizyjnej.

§ 36

W ramach nadzoru nad działalnością oddziałów regionalnych Zarząd Klubu może:

1) wydawać oddziałom wiążące zalecenia i wytyczne co do kierunków i sposobów ich działalności;

2) upoważniać oddziały do prowadzenia określonych spraw w imieniu bądź na rzecz Klubu;

3. uchylać, niezgodne ze Statutem albo uchwałami Walnego Zgromadzenia lub Zarządu Klubu, uchwały zebrań oddziałów oraz uchwały i decyzje zarządów oddziałów;

4) w przypadku nieuzasadnionej bezczynności zarządów oddziałów zwoływać zebrania oddziałów;

5) w uzasadnionych przypadkach, podejmować uchwały o likwidacji lub połączeniu oddziałów.

Rozdział VII

Gospodarka finansowa

§ 37

Działalność Klubu jest prowadzona z upoważnienia Polskiego Związku Łowieckiego i w ramach tego upoważnienia Klub ma prawo:

1) posiadania własnego rachunku bankowego;

2) prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

§ 38

Gospodarka finansowa jest prowadzona w oparciu o preliminarze budżetowe uchwalane odpowiednio przez Krajowe Zjazdy Delegatów i zebrania oddziałów regionalnych.

§ 39

Dokumentacja finansowa jest prowadzona w sposób ustalony i w uzgodnieniu z ZG PZŁ.

§ 40

Klub może dysponować środkami finansowymi pochodzącymi z tytułu:

1) wpisowego i składek członkowskich;

2) opłat za wydawnictwa i świadczenia klubowe w tym również opłat za zamieszczane w wydawnictwach ogłoszenia i reklamy;

3) subwencji oraz dotacji celowych przekazywanych przez ZG PZŁ lub zarządy okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego;

4) darowizn członków lub sympatyków Klubu.

§ 41

Pozyskiwane przez Klub środki finansowe mogą być przeznaczane wyłącznie na działalność statutową Klubu.

§ 42

Oddziały regionalne mogą dysponować środkami finansowymi pochodzącymi z tytułu:

1) udziału we wpisowym i składkach członkowskich;

2) odpłatności za regionalne świadczenia klubowe;

3) subwencji i dotacji celowych przekazywanych przez Zarząd Klubu, zarządy okręgowe PZŁ lub koła łowieckie;

4) darowizn członków i sympatyków Klubu.

§ 43

Zasady prowadzenia dokumentacji finansowej i przechowywania środków finansowych przez oddziały regionalne ustala Zarząd Klubu w uzgodnieniu z Zarządem Głównym PZŁ.

Rozdział VIII

Nadzór nad działalnością Klubu

§ 44

1. Nadzór nad działalnością Klubu sprawuje ZG PZŁ.

2. W ramach sprawowania funkcji nadzorczych ZG PZŁ może:

a) upoważniać konkretne osoby lub organy Zrzeszenia do kontroli działalności Zarządu lub oddziałów regionalnych Klubu;

b) uchylać niezgodne ze Statutem Klubu lub przepisami organizacyjnymi PZŁ uchwały i decyzje organów Klubu;

c) domagać się od organów Klubu składania sprawozdań, informacji lub wyjaśnień dotyczących działalności Klubu lub jego członków;

d) domagać się od organów Klubu podjęcia lub zaniechania określonych rodzajów działalności;

e) wystąpić do NRŁ z wnioskiem o likwidację Klubu.

3. Wynikające ze sprawowania nadzoru decyzje ZG PZŁ mogą być, przez Zarząd Klubu zaskarżone do NRŁ. Odwołania powinny być wnoszone w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

Rozdział IX

Likwidacja Klubu

§ 45

Klub może zostać zlikwidowany na podstawie:

1) uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania;

2) uchwały Zarządu Głównego PZŁ.

§  46

1. Likwidatorów Klubu powołuje Zarząd Główny PZŁ.

2. W przypadku likwidacji Klubu jego majątek przeznacza się na zaspokojenie zobowiązań.

3. Pozostałe po likwidacji składniki majątkowe Klubu stanowią własność Polskiego Związku Łowieckiego.

Rozdział X

Postanowienia końcowe i dodatkowe

§ 47

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają odpowiednie zastosowanie zasady organizacyjne obowiązujące w PZŁ.

§ 48

Dotychczasowe uchwały i decyzje organów Klubu zachowują swoją moc, jeżeli nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu bez względu na formę i tryb ich podjęcia.

§ 49

Kadencja organów Klubu wybranych przed wejściem w życie niniejszego Statutu upływa w roku najbliższego Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ.

§ 50

Utworzone przed wejściem w życie niniejszego Statutu oddziały regionalne stają się oddziałami regionalnymi w rozumieniu Statutu.

§ 51

Zarząd Klubu oraz organy oddziałów regionalnych są zobowiązane dostosować swoje struktury do postanowień Statutu w terminie roku od dnia wejścia w życie tego Statutu.

§ 52

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd Główny PZŁ.

§ 53

Z chwilą wejścia w życie Statutu traci moc regulamin Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej zatwierdzony przez Zarząd Główny PZŁ w dniu 04.09.1996 r.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×